Information för dig som vill söka projekt

Söka projekt

Målsättningen med Interreg Sverige-Norge är att skapa samarbete mellan våra länder. Samarbetet ska leda till utveckling som ger ett mervärde som inte annars skulle ha blivit av. Enkelt uttryckt vill vi att 1+1=3.

Ta kontakt med en projektrådgivare innan ni påbörjar projektplaneringen.

I projekthandboken kommer du att hitta den vägledning du behöver för att kunna utveckla, söka, genomföra och avsluta ett Interregprojekt. 

Under 2022 kommer det att finnas två tillfällen att söka. Den första utlysningen är mellan den 15 maj och 15 juni. Beslut kommer i september. Observera att pågående projekt och förstudier ska vara avslutade innan en ny ansökan skickas in. 

Den andra utlysningen är planerad till 15 oktober – 15 november. Beslut kommer i januari-februari.

Vilka kan söka

Det måste alltid finnas en svensk och en norsk sökande. Du letar själv upp en lämplig partner till projektet. Det kan vara institutioner, regioner, fylken och kommuner, offentliga organisationer, branschorganisationer, icke vinstdrivande föreningar.

Privatpersoner kan inte söka.

Tips! Om du letar en projektpartner rekommenderar vi att du går in under Beviljade projekt 2014-2020 för att hitta tidigare projektägare.  

Din idé

Utgå från en idé. Finns det ett problem som ska lösas?

Beskriv problemet, hur ni har tänkt lösa det, vad resultatet blir vid projektets slut och på längre sikt.

Mall för resultat och mål kan vara en hjälp om ni själva vill få en överskådlig bild över projektets mål och resultat kopplat till aktiviteter och effekter.

Förstudie

Behöver du mer underlag för att gå vidare eller är osäker på vilka aktörer som behövs i ett projekt? Då rekommenderar vi att du söker en förstudie, som är ett projekt på maximalt 8 månader.

Projekt

Om du vet exakt vad det är ni ska göra i projektet och vilka som ska vara med, kan du söka ett huvudprojekt direkt. De kan vara tre år långa och har inget budgettak.

Småskaligt projekt

Du vet vilka aktörer som ska delta men genomförandet sker i cirka 1-2 år och troligtvis mellan få parter.

Det här är en möjliggörare för lokala invånare och civilsamhället att engagera sig och utveckla mål och implementera aktiviteter.  

Testa din idé

Testa din idé hos våra projektrådgivare. Fyll i denna idéskiss och skicka dokumentet till någon av våra projektrådgivare.

Du får feedback, antingen via mejl eller genom ett digitalt möte.

Gränsregionalt mervärde

Samarbete över gränsen är ett grundläggande kriterium för interregprojekt. 

Projekten ska ha ett tydligt gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med långsiktiga effekter. Projekten ska bidra till de specifika målen inom något av programmets fyra prioriteringar.

Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat.

Exempel på frågor som behöver besvaras; varför är det bra att lösa er frågeställning med ett svensk-norskt samarbete och vad är det vi tillför i projektet till det andra landet?

Vi utgår från dessa tre kriterier:

Gränsen som resurs

Projekt som ser likheter eller skillnader över gränsen som en nödvändig resurs för att skapa resultat och gemensamt lärande, exempelvis kunskap, forskning, experter etc.

Utnyttjande av kritisk massa

Projekt som använder potentialen att arbeta över gränsen som en förutsättning för att skapa resultat, exempelvis större underlag av företag, studenter, turister, etc.

Överbryggande av gränshinder

Juridiska, administrativa, fysiska eller upplevda gränshinder.

Minst ett av dessa måste uppfyllas för att det ska vara aktuellt att söka medel hos Interreg Sverige-Norge. Tänk på att försöka dra nytta av varandras kompetenser och beskriv hur ni kan komplettera varandra.

Programmets mål

Börja med att identifiera ert behov, därefter undersöker du om ditt projekt passar något av programmets specifika mål 

Läs mer om målen och ta del av exempel här

Budget och finansiering

Ni söker om de medel ni behöver för att genomföra projektet. Det finns inget tak för kostnadsbudgeten, men den ska vara kostnadseffektiv i förhållande till projektets aktiviteter. 

Kostnadsbudget

Börja med att göra en kostnadsbudget, använd aktuell eurokurs.

Ni behöver tala om för oss vad ni ska använda pengarna till innan ni startar projektet.

Alla ska därför skicka in en detaljerad kostnads- och finansieringsplan som bilaga, tillsammans med ansökan. Använd aktuell eurokurs.

Vi bedömer om ert projekt är kostnadseffektivt utifrån denna. Vi bedömer också om ni har avsatt rätt resurser i projektet.

Ladda ner norsk kostnads- och finansieringsplan här.

Ladda ner svensk kostnads- och finansieringsplan för klumpsumma här.

Ladda ner svensk kostnads- och finansieringsplan för personalintensiva projekt här.

Medsökande

En medsökande är en part som ska bidra aktivt i programmet.
Ni väljer om ni vill ha medsökande eller inte. På svensk sida är det möjligt med två medsökande parter.

Varje medsökande ska ha en egen budget, med finansiering som täcker kostnaderna.

Det är projektägarens ansvar att redovisa de medsökandes kostnader. 

Finansiering av projektet

Alla kostnader måste vara finansierade.

På svensk sida finansierar Interreg Sverige-Norge med 65%. På norsk sida finansierar man med 50% IR-midler.

Både den egna organisationen (sökande) och medsökande kan finansiera med egen tid eller kontanta medel. På svensk sida kan en medfinansiär endast bidra med kontanta medel. På norsk sida godkänns arbetstid från medfinansiärer.

Finansiering i kontanta medel kan komma från vilken organisation eller företag som helst. De behöver inte vara delaktiga i projektets verksamhet för att finansiera projektet.

Både när det gäller finansiering i tid och kontanter, är det projektägaren som ansvarar för att finansiering kommer in och redovisas.

Projektets totala stöd ska inte fördelas lika mellan de båda länderna. Förhållandet mellan sökt belopp på svensk och norsk sida bör vara 70-30 i varje projekt. EU-stödet på svensk sida ska vara som lägst 70 % och IR-midler på norsk sida som högst 30 %.

Som stöd i beräkningarna kan ni använda denna fördelningstabell

Förenklade redovisningsalternativ (gäller enbart Sverige)

Redovisning kan ske via tre olika alternativ. I beslutet framgår det vilket redovisningsalternativ som ska användas. 

Klumpsumma

Detta alternativ kan väljas om man har en förstudie eller ett småskaligt projekt. Ni behöver inte redovisa kostnader. Bedömningen görs på det resultat ni har uppvisat i projektet.

Personalkostnader +40%

Om projektets personalkostnader är en betydande del av projektet, det vill säga minst 45 % av den svenska budgeten, kan ni välja detta alternativ. Då behöver ni bara redovisa personalkostnaderna, övriga kostnader blir en schablon på 40% av personalkostnaderna. Här ingår en schablon på 15% av personalkostnader.

Faktiska kostnader

Har ert projekt en stor andel kostnader på andra kostnadsslag som resor, externa tjänster eller utrustning, ska ni redovisa de faktiska kostnaderna. Här ingår också en schablon på 15% av personalkostnader. Ni kan också välja att ha en schablon på 15% för resekostnader.

Valuta

Programmets valuta är euro. I Min ansökan ska ni använda euro (EUR), både i Ansökan om stöd och Tid- och aktivitetsplan. För svensk sida används EU-kommissionens eurokurs för den månad ansökan skickas in.  Även den norska budgeten ska anges i euro i Min ansökan.

I Norge (regionalfortvaltning.no) er all finansiering i norske kroner (NOK). Norsk budsjett regnes automatisk om til euro med en fast kurs på 10,0. Dette brukes for intern statistikk og rapportering til Overvåkningskomitéen etc.

Har ni frågor? Kontakta en projektrådgivare.

Gör en gemensam ansökan

Skriv projektplanen gemensamt med din partner på andra sidan gränsen.
Ni använder sedan er gemensamma information för att skapa en ansökan. Ansökan skapas i två olika system, Min Ansökan och Regionalforvaltning.no och ska vara identisk. Det går bra att bifoga eventuella kartor, diagram etc. i separata dokument.

Skriv ansökan så att en läsare utan tidigare kännedom om verksamhetens art kan få en god förståelse av projektets bakgrund, mål, aktiviteter, förväntade resultat och långsiktiga effekter. I er gemensamma ansökan ska språket vara både svenska och norska.

Beslutsprocess

Det tar cirka 12 veckor från att utlysningen stängs tills du får ett beslut. Du kan välja att sätta ditt startdatum för projektet till samma datum som du skickar in din ansökan. Men startar ni projektet före beslut så gör ni det på egen risk.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.