Information för dig som vill söka projekt

Söka projekt

Målsättningen med Interreg Sverige-Norge är att skapa samarbete mellan våra länder. Samarbetet ska leda till utveckling som ger ett mervärde som inte annars skulle ha blivit av. Enkelt uttryckt vill vi att 1+1=3.

Ta alltid kontakt med en projektrådgivare innan ni påbörjar projektplaneringen.

I projekthandboken kommer du att hitta den vägledning du behöver för att kunna utveckla, söka, genomföra och avsluta ett Interregprojekt. Projekthandboken är under framtagande och beräknas vara färdig inom kort.

Vilka kan söka

Det måste alltid finnas en svensk och en norsk sökande. Du letar själv upp en lämplig partner till projektet. Det kan vara institutioner, regioner, fylken och kommuner, offentliga organisationer, branschorganisationer, icke vinstdrivande föreningar.

Företag kan vara sökande part, men då måste man vara beredd att sprida resultatet offentligt. Det kan inte bara gynna det egna företaget eller parten på andra sidan gränsen.

Privatpersoner kan inte söka.

Din idé

Utgå från en idé. Finns det ett problem som ska lösas?

Beskriv problemet, hur ni har tänkt lösa det, vad resultatet blir vid projektets slut och på längre sikt.

Förstudie

Behöver du mer underlag för att gå vidare eller är osäker på vilka aktörer som behövs i ett projekt? Då rekommenderar vi att du söker en förstudie, som är ett projekt på cirka 6 månader till ett år.

Projekt

Om du vet exakt vad det är ni ska göra i projektet och vilka som ska vara med, kan du söka ett huvudprojekt direkt. Kan vara tre år långa och har inget budgettak.

Småskaligt projekt

Du vet vilka aktörer som ska delta men genomförandet sker i cirka 1-2 år och troligtvis mellan få parter.

Det här är en möjliggörare för lokala invånare och civilsamhället att engagera sig och utveckla mål och implementera aktiviteter.  

Testa din idé

Testa din idé hos våra projektrådgivare. Fyll i denna mall och skicka dokumentet till någon av våra projektrådgivare.

Du får feedback, antingen via mejl eller genom ett digitalt möte.

Gränsregionalt mervärde

Varför är det bra att lösa er frågeställning med ett svensk-norskt samarbete?

Vi utgår från dessa tre kriterier:

Gränsen som resurs

Projekt som ser likheter eller skillnader över gränsen som en nödvändig resurs för att skapa resultat och gemensamt lärande, exempelvis kunskap, forskning, experter etc.

Utnyttjande av kritisk massa

Projekt som använder potentialen att arbeta över gränsen som en förutsättning för att skapa resultat, exempelvis större underlag av företag, studenter, turister, etc.

Överbryggande av gränshinder

Juridiska, administrativa, fysiska eller upplevda gränshinder.

Minst ett av dessa måste uppfyllas för att det ska vara aktuellt att söka medel hos Interreg Sverige-Norge. Tänk på att försöka dra nytta av varandras kompetenser och beskriv hur ni kan komplettera varandra.

Programmets mål

Börja med att identifiera ert behov, därefter undersöker du om ditt projekt passar något av programmets specifika mål 

Läs mer om målen och ta del av exempel här

Budget och finansiering

Ni söker om de medel ni behöver för att genomföra projektet. Det finns inget tak för kostnadsbudgeten, men den ska vara kostnadseffektiv i förhållande till projektets aktiviteter.

Kostnadsbudget

Börja med att göra en kostnadsbudget.

Ni behöver tala om för oss vad ni ska använda pengarna till innan ni startar projektet.

Alla ska skicka in en detaljerad kostnadsbudget som bilaga, tillsammans med ansökan.

Vi bedömer om ert projekt är kostnadseffektivt utifrån denna. Vi bedömer också om ni har avsatt rätt resurser i projektet.

Ladda ner svensk budgetmall för klumpsumma här.

Ladda ner svensk budgetmall för personalintensiva projekt här.

Medsökande

En medsökande är en part som ska bidra aktivt i programmet.
Ni väljer om ni vill ha medsökande eller inte.

Varje medsökande ska ha en egen budget, med finansiering som täcker kostnaderna.

Det är projektägarens ansvar att redovisa de medsökandes kostnader.

Finansiering av projektet

Alla kostnader måste vara finansierade.

På svensk sida finansierar Interreg Sverige-Norge med 65% på svensk sida. På norsk sida finansieras kostnaderna med 50%.

Finansiering kan komma från arbetad tid eller kontanta medel.

Både den egna organisationen, medsökande eller andra partners kan finansiera med egen tid. 

Finansiering i kontanta medel kan komma från vilken organisation eller företag som helst. De behöver inte vara delaktiga i projektets verksamhet för att finansiera projektet.

Både när det gäller finansiering i tid och kontanter, är det projektägaren som ansvarar för att finansiering kommer in och redovisas.

Förenklade redovisningsalternativ

När ni har fått ett beslut och ska redovisa, kan det ske via tre olika alternativ:

Klumpsumma

Detta alternativ kan man välja om man har en förstudie eller ett småskaligt projekt. Ni behöver inte redovisa kostnader. Bedömningen görs på det resultat ni har fått i projektet.

Personalkostnader +40%

Om projektets personalkostnader är en betydande del av projektet, minst 45 % av den svenska budgeten, kan ni välja detta alternativ. Då behöver ni bara redovisa personalkostnaderna, övriga kostnader blir en schablon på 40% av personalkostnaderna.

Faktiska kostnader

Har ert projekt en stor andel kostnader på andra kostnadsposter, som resor, externa tjänster eller utrustning, måste ni redovisa de faktiska kostnaderna. Här ingår också en schablon på 15% av personalkostnader. Ni kan också välja att ha en schablon på 6% för resekostnader.

Har ni frågor? Kontakta en projektrådgivare.

Gör en gemensam ansökan

Skriv projektplanen gemensamt med din partner på andra sidan gränsen.
Ni använder sedan er gemensamma information för att skapa ansökan. Ansökan skapas i två olika system, Min Ansökan och Regionalforvaltning.no och ska vara identisk.

Beslutsprocess

Det tar cirka 12 veckor från att utlysningen stängs tills du får ett beslut. Du kan välja att sätta ditt startdatum för projektet till samma datum som du skickar in din ansökan. Men startar ni projektet före beslut så gör ni det på egen risk.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.