Information för dig som vill söka projekt

Söka projekt

Målsättningen med Interreg Sverige-Norge är att skapa samarbete mellan våra länder. Samarbetet ska leda till utveckling och ett mervärde som annars inte skulle ha blivit av. 

Enkelt uttryckt ska projekten bidra till att 1+1=3.

Additionalitet är en av principerna som Interreg Sverige-Norge måste ta hänsyn till vid beviljade av projektstöd. Det innebär att driftsstöd till etablerad ordinarie eller lagstadgad verksamhet inte kan finansieras. För att en ansökan ska kunna få stöd måste det framgå att projektet är nyskapande vad gäller innehåll, typ, organisation eller implementeringsform. 

Ta kontakt med en projektrådgivare innan ni påbörjar projektplaneringen. En väl genomtänkt projektansökan tar oftast 6 -12 månader att framställa.

I projekthandboken hittar ni den vägledning som behövs för att kunna utveckla, söka, genomföra och avsluta ett Interregprojekt.

Från och med 2023 kommer det att vara två utlysningar per år:

  • 15 januari till 15 februari
  • 15 augusti till 15 september


Observera att pågående projekt och förstudier ska vara avslutade innan en ny ansökan skickas in.

Förstudier och småskaliga projekt går att ansöka om löpande.

Vilka kan söka

Det måste alltid finnas en svensk och en norsk sökande. Ni letar själva upp en lämplig partner till projektet. Det kan vara institutioner, regioner, fylken och kommuner, offentliga organisationer, branschorganisationer och icke vinstdrivande föreningar.

Privatpersoner kan inte söka.

Tips! Om ni letar en projektpartner rekommenderar vi att gå in under Beviljade projekt 2014-2020 för att hitta tidigare projektägare.  

Gränsregionalt mervärde

Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat. Tänk på att försöka dra nytta av varandras kompetenser och beskriv hur ni kan komplettera varandra. Ni kan uppnå ett gränsregionalt mervärde genom att:

  • Lösa gemensamma utmaningar, där insatser från båda länderna krävs.
  • Sammanföra personer eller organisationer med olika kompetenser.
  • Se marknadspotentialen över hela gränsen, istället för bara regionalt i det egna landet.

Din idé

Utgå från en idé. Finns det ett problem som ska lösas?

Beskriv problemet, hur ni har tänkt lösa det, vad blir resultatet vid projektets slut och på längre sikt.

Mall för resultat och mål kan vara en hjälp om ni själva vill få en överskådlig bild över projektets mål och resultat kopplat till aktiviteter och effekter.

Förstudie

Behöver ni mer underlag för att kunna genomföra ett fullskaligt projekt? Eller har ni identifierat ett behov eller ett problem men behöver konkretisera vilka aktörer som behövs i projektet eller vilka avgränsningar som är nödvändiga? Då rekommenderar vi en förstudie på maximalt 8 månader.

Projekt

Om ni vet exakt vad det är ni ska göra i projektet och vilka som ska vara med, då kan ni söka ett huvudprojekt direkt. De kan pågå i tre år och har inget budgettak.

Småskaligt projekt

I ett småskaligt projekt finns ett tydligt start och stopp. Ni vet vilka aktörer som ska delta men genomförandet sker i cirka 1-2 år och är troligtvis mellan få parter.

Det här är en möjliggörare för lokala invånare och civilsamhället att engagera sig och utveckla mål och implementera aktiviteter.  

Testa er idé

Testa er idé hos våra projektrådgivare. Fyll i den här idéskissen och skicka till någon av våra projektrådgivare.

Ni får feedback, antingen via mejl eller genom ett digitalt möte.

Programmets mål

Börja med att identifiera ert behov, därefter undersöker ni om projektet passar något av programmets specifika mål.

Läs mer om de specifika målen och ta del av olika exempel.

Budget och finansiering

Ni söker om de medel ni behöver för att genomföra projektet. Det finns inget tak för kostnadsbudgeten, men den ska vara kostnadseffektiv i förhållande till projektets aktiviteter. 

Valuta

Programmets valuta är euro. I Min ansökan ska ni använda euro (EUR), både i Ansökan om stöd och i Tid- och aktivitetsplanen. För svensk sida används EU-kommissionens eurokurs för den månad ansökan skickas in. 

I Norge (regionalfortvaltning.no) er all finansiering i norske kroner (NOK). Norsk budsjett regnes automatisk om til euro med en fast kurs på 10,0. Dette brukes for intern statistikk og rapportering til Overvåkningskomitéen etc.

Kostnadsbudget

Börja med att göra en kostnadsbudget, använd aktuell eurokurs. Även den norska budgeten ska anges i euro i Min ansökan.

Ni behöver tala om för oss vad ni ska använda pengarna till innan ni startar projektet. Alla ska därför skicka in en detaljerad kostnads- och finansieringsplan som bilaga, tillsammans med ansökan.

Vi bedömer om ert projekt är kostnadseffektivt utifrån denna. Vi bedömer också om ni har avsatt rätt resurser i projektet.

Detaljert norsk kostnads- och finansieringsplan

Svensk kostnads- och finansieringsplan/budgetmall

Medsökande

En medsökande är en part som ska bidra aktivt i programmet.
Ni väljer om ni vill ha medsökande eller inte. På svensk sida är det möjligt med två medsökande parter.

Varje medsökande ska ha en egen budget, med finansiering som täcker kostnaderna.

Det är projektägarens ansvar att redovisa de medsökandes kostnader. 

Finansiering av projektet

Alla kostnader måste vara finansierade.

På svensk sida finansierar Interreg Sverige-Norge med 65%. På norsk sida finansieras projektet med 50% IR-midler.

Både den egna organisationen (sökande) och medsökande kan finansiera med egen tid eller kontanta medel. På svensk sida kan en extern medfinansiär endast bidra med kontanta medel. På norsk sida godkänns arbetstid från medfinansiärer.

Finansiering i kontanta medel kan komma från vilken organisation eller företag som helst. De behöver inte vara delaktiga i projektets verksamhet för att finansiera projektet.

Både när det gäller finansiering i tid och kontanter, är det projektägaren som ansvarar för att finansiering kommer in och redovisas.

Projektets totala stöd ska inte fördelas lika mellan de båda länderna. Förhållandet mellan sökt belopp på svensk och norsk sida bör vara 70-30 i varje projekt. EU-stödet på svensk sida ska vara som lägst 70% och IR-midler på norsk sida som högst 30%.

Som stöd i beräkningarna kan ni använda denna fördelningstabell

Förenklade redovisningsalternativ (gäller enbart Sverige)

Redovisning kan ske via tre olika alternativ. I beslutet framgår det vilket redovisningsalternativ som ska användas. 

Klumpsumma

Detta alternativ kan väljas om man har en förstudie eller ett småskaligt projekt. Ni behöver inte redovisa kostnader. Bedömningen görs på det resultat ni har uppvisat i projektet.

Personalkostnader +40%

I detta redovisningsalternativ behöver ni bara redovisa personalkostnaderna, övriga kostnader blir en schablon på 40% av personalkostnaderna.

Faktiska kostnader

Har ert projekt en stor andel kostnader på andra kostnadsslag som resor, externa tjänster eller utrustning, ska ni redovisa de faktiska kostnaderna. Här ingår också en schablon på 15% av personalkostnader. Ni kan också välja att ha en schablon på max 15% för resekostnader.

Tabell över de olika redovisningsalternativen

Har ni frågor? Kontakta en projektrådgivare.

Gör en gemensam ansökan

Skriv projektplanen gemensamt med din partner på andra sidan gränsen.
Ni använder sedan er gemensamma information för att skapa en ansökan. Ansökan skapas i två olika system, Min Ansökan och Regionalforvaltning.no och ska ha samma innehåll. Eventuella kartor, diagram eller bilder går bra att bifoga i separata dokument.

Skriv ansökan så att en läsare utan tidigare kännedom om verksamhetens art kan få en god förståelse av projektets bakgrund, mål, aktiviteter, förväntade resultat och långsiktiga effekter. I er gemensamma ansökan ska språket vara både svenska och norska.

Avsätt resurser till en kommunikatör för att ge er själva de bästa förutsättningarna redan från början. Observera att det för större projekt är ett krav att projekten skapar en kommunikationsplan. Använd kommunikation som ett verktyg genom hela projektet. 

Beslutsprocess

För ett huvudprojekt tar det cirka 12 veckor från att utlysningen stängs tills du får ett beslut. Ni kan välja att sätta startdatum för projektet till samma datum som ansökan skickas in. Om ni väljer att starta projektet före beslut så gör ni det på egen risk.

Förstudier och småskaliga projekt kan ansökas löpande mellan utlysningarna. Prioritering av beslut sker genom skriftlig procedur. Beslutsprocessen tar ca 12 veckor.

Programdokument

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.