Informasjon til deg som ønsker å søke prosjekter

Søk på prosjekter

Denne siden gir generell veiledning om hvordan du søker på et prosjekt. Prosjekthåndboken inneholder all informasjon som trengs for å søke om og gjennomføre et prosjekt på best mulig måte.

Målet til Interreg Sverige-Norge programmet er å skape samarbeid mellom våre land. Samarbeidet skal føre til utvikling og merverdi som ellers ikke ville blitt realisert.

Enkelt sagt skal prosjektene bidra til 1+1=3.

Addisjonalitet er et av prinsippene som Interreg Sverige-Norge må ta hensyn til ved tildeling av prosjektstøtte. Dette innebærer at driftsstøtte til etablert regulær eller lovpålagt drift ikke kan finansieres. For å være kvalifisert for støtte må søknaden vise at prosjektet er nyskapende med hensyn til innhold, type, organisering eller gjennomføringsform.

Ta kontakt med en prosjektrådgiver før du starter prosjektplanleggingen. En gjennomtenkt prosjektsøknad tar vanligvis 6 -12 måneder å utarbeide.

Neste søknadsperiode for hovedprosjekter åpner 15. august 2024 og avsluttes 15. september 2024 .

Grenseregional merverdi

Grenseoverskridende samarbeid er det viktigste kriteriet for et Interreg-prosjekt.

Derfor er det viktig å avklare hvorfor man samarbeider på tvers av landegrensene. Jo tydeligere dette er definert, jo større er sannsynligheten for at prosjektet oppnår et konkret resultat. Dra nytte av hverandres ferdigheter og beskriv hvordan dere kan utfylle hverandre. Du kan oppnå merverdi på tvers av regioner ved å:

  • Løse felles utfordringer, hvor innsats fra begge land kreves.
  • Bringe sammen mennesker eller organisasjoner med ulike ferdigheter.
  • Se markedspotensialet over hele grensen, i stedet for bare regionalt i ditt eget land.
  • Se på muligheten for å begrense/fjerne grensehindre.

Hvem kan søke

Det skal alltid være en svensk og en norsk søker. Du ser selv etter en passende partner til prosjektet. Det kan være institusjoner, regioner, fylke og kommuner, offentlige organisasjoner, bransjeorganisasjoner og ideelle foreninger.

Privatpersoner kanikke søk.

Tips! Hvis du ser etter en prosjektpartner kan du se gjennomInnvilget prosjekt 2014-2020 for å finne tidligere prosjekteiere.

Prosjektplanlegging

Start fra en idé. Er det et problem som skal løses?

Prosjektlogikk

Beskriv problemet, hvordan du har tenkt å løse det, hva blir resultatet av prosjektet på kort og lang sikt.

Prosjektlogikken beskriver forholdet mellom prosjektets aktiviteter og dets mål.

  • Hvordan skal prosjektet nå sine mål?
  • Er de gjennomførte aktivitetene i tråd med prosjektlogikken.

Se eksempler på en tydelig prosjektlogikk nedenfor:


Mars-modellen – mal for resultater og mål
 kan hjelpe deg med å få et klart bilde av prosjektets mål og resultater knyttet til aktiviteter og effekter. 

Forstudie

Trenger du mer informasjon for å kunne gjennomføre et fullskalaprosjekt? Eller har du identifisert et behov eller et problem, men trenger å spesifisere hvilke aktører som trengs i prosjektet eller hvilke avgrensninger som er nødvendige? Da anbefaler vi en forstudie på maks 8 måneder.

Prosjekt

Hvis du vet nøyaktig hva du skal gjøre i prosjektet og hvem som skal være med, så kan du søke på et hovedprosjekt umiddelbart. Et hovedprosjekt kan vare i tre år.

Småskala prosjekt

I et småskalaprosjekt er det en tydelig start og stopp. Ni vet vilka aktörer som ska delta men genomförandet sker i cirka 1-2 år och är troligtvis mellan få parter.

Dette gjør lokale innbyggere og sivilsamfunn i stand til å engasjere seg og utvikle mål og gjennomføre aktiviteter.  

Test ideen din

Test ideen din ved å fullfør denne idéskissen og send til en av våre prosjektrådgivere.Du får tilbakemelding, enten via e-post eller gjennom et digitalt møte.

Mål for programmet

Start med å identifisere dine behov, så undersøker du om prosjektet passer til noen av programmets spesifikke mål.

Les mer om de konkrete målene og ta del i ulike eksempler.

Indikatorer

I prosjektsøknaden må du spesifisere indikatorer. Disse settes ut fra programmets spesifikke mål og måles på et aggregert nivå. Når prosjektet rapporterer indikatorene til Interreg Sverige-Norge, bidrar du til å synliggjøre programmets resultatoppnåelse. Prosjekthandboken angir hvilke indikatorer som gjelder for de ulike konkrete målene.

Budsjett og finansiering

Kostnadsbudsjett

En aktivitetsplan vil bli utviklet for å visualisere aktivitetene i prosjektet. På bakgrunn av det lages et kostnadsbudsjett, bruk gjeldende eurokurs. Det norske budsjettet skal også føres i euro i Min søknad.

Vi vurderer om ditt prosjekt er kostnadseffektivt ut fra dette. Vi vurderer også om du har avsatt riktige ressurser til prosjektet og relevante aktiviteter.

Kostnadsbudsjett legges ved søknaden;

Detaljert norsk kostnads- og finansieringsplan

Svensk kostnads- og finansieringsplan/budsjettmal

Valuta

Valutaen for programmet er euro.

I Sverige (Min søknad) skal du bruke euro (EUR), både i søknaden om støtte og i aktivitetsplanen. For den svenske siden brukesEU-kommisjonens eurokursfor måneden søknaden sendes inn.

I Norge (regionalforvaltning.no) er all finansiering i norske kroner (NOK). Norsk budsjett konverteres automatisk til euro med en fast kurs på 10,0. Denne brukes til internstatistikk og rapportering til Tilsynsutvalget mv.

Medsøker (gjelder kun svensk side)

En medsøker er en part som skal bidra aktivt i programmet. Hver medsøker må ha eget budsjett, med midler som dekker kostnadene. Det er prosjekteiers ansvar å rapportere medsøkerens kostnader.

Du velger selv om du vil ha medsøkere eller ikke. På svensk side er det mulig med to medsøkere.

Finansiering av prosjektet

Alle kostnader skal finansieres. Søker du ekstern finansiering bør dette gjøres i god tid før prosjektsøknaden sendes Interreg Sverige-Norge. Vær oppmerksom på at søknadsperioder for andre støtteordninger kan variere.

På svensk side finansierer Interreg Sverige-Norge med 65% EU-midler. På norsk side er prosjektet finansiert med maksimalt 50% IR-midler.Både egen organisasjon (søker) og medsøkere kan finansiere med egen tid eller kontanter.

På svensk side kan en ekstern medfinansier kun bidra med kontanter. På norsk side godkjennes også arbeidstid fra medfinansierer.

Bedrifter eller organisasjoner som bidrar med kontant finansiering trenger ikke å være en del av prosjektet.

Både når det gjelder finansiering av egne timer og kontanter, er det prosjekteier som har ansvaret for finansiering og at timer rapporteres.

Prosjektets samlede støtte skal ikke ordeles likt mellom de to landene. EU-støtte på svensk side skal være minimum 70% og IR-midler på norsk side maksimalt 30% av det totale budsjettet.

Som støtte i beregningene kan denne fordelingstabell brukes.

Forenklet regnskapsrapportering (gjelder kun Sverige)

Regnskapsrapportering kan gjøres på tre ulike måter. Tilsagnsbrevet angir hvilket regnskapsalternativ som skal benyttes.

Engangssum

Dette alternativet kan velges hvis du har et forprosjekt eller et småskalaprosjekt. Du trenger ikke rapportere kostnader. Vurderingen gjøres på resultatet du har vist i prosjektet.

Personalkostnader + 40%

I dette regnskapsalternativet trenger du kun å rapportere personalkostnadene, andre kostnader vil være en schablon på 40% av personalkostnadene.

Faktiske kostnader

Dersom prosjektet ditt har en stor andel kostnader fra andre kostnadstyper som reiser, eksterne tjenester eller utstyr, skal du rapportere de faktiske kostnadene. Dette inkluderer også en schablon på 15% for personalkostnader. Du kan også velge å ha en schablon på maks 15% for reisekostnader.

Tabell over ulike prosjekttyper og regnskapsmuligheter

Har du spørsmål? Ta kontakt med en prosjektrådgiver.

Kriterier for bærekraft

I Interreg Sverige-Norge er arbeidet med bærekraftskriteriene høyt verdsatt. Prosjektet skal ta hensyn til bærekraftig utvikling i planleggingen, gjennomføringen og i forhold til de forventede resultatene. Med bærekraftig utvikling mener vi likestilling mellom menn og kvinner, likebehandling og ikke-diskriminering, samt klima og miljø.

Kommunikasjonsplan

Vær oppmerksom på at for større prosjekter er det et krav at prosjektene lager en kommunikasjonsplan. Bruk kommunikasjon som et verktøy gjennom hele prosjektet ved hjelp av enallokere ressurser til kommunikasjon helt fra starten av. Les mer om kommunikasjon i avsnittet Gjennomføring av prosjekter.

Lag en felles søknad

Skriv prosjektsøknaden sammen med partneren din på den andre siden av grensen. Dere bruker felles informasjonen til å lage søknaden. øknaden sendes i to forskjellige systemer, Min Ansökan og Regionalforvaltning.no og må ha samme innhold.

Skriv søknaden slik at en leser uten kjennskap til organisasjonen kan få en god forståelse av prosjektets bakgrunn, mål, aktiviteter, forventede resultater og varige effekter. Et tips er å la noen som ikke er kjent med prosjektet lese gjennom søknaden før du sender den inn.

I deres felles søknad skal språket være både svensk og norsk. Eventuelle kart, diagrammer eller bilder kan legges ved i egne dokumenter.

På svensk side genererer applikasjonen et signaturskjema som den signaturberettigede skal signere. Husk å legge tilsigneringsdokumentet direkte i My Application.

Beslutningsprosess

For et hovedprosjekt tar det cirka 12 uker fra utlysningen stenger til du får vedtak. Du kan velge å sette oppstartsdatoen for prosjektet til samme dato som søknaden sendes inn. Velger du å starte prosjektet før vedtaket, gjør du det på eget ansvar.

Forprosjekt og småskalaprosjekter kan søkes fortløpende. Her skjer vedtak gjennom en skriftlig prosedyre. Beslutningsprosessen tar ca. 12 uker.

Kunngjøringer

Fra 2023 vil det være to utlysninger per år:

  • 15. januar til 15. februar
  • 15. august til 15. september


Vær oppmerksom på at pågående hovedprosjekter og forprosjekt må være gjennomført før ny søknad sendes inn.

Forprosjekt og småskalaprosjekter kan søkes fortløpende.

Utlysningsplan i lenken nedenfor:

Utlysningstekster i et åpent maskinlesbart format – csv

Programdokument

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.