Ofte stilte spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar fra Interreg-teamet

Søknad og vedtak

En kort tekst om søknad og vedtak
8 spørsmål besvart under denne kategorien, klikk for å se alle spørsmålene.

Den første utlysningen åpner 15. mai og avsluttes 15. juni. En beslutning vil bli tatt i september 2022.

Den andre utlysningen åpner 15. oktober og stenger 15. november. En beslutning vil bli tatt i januar 2023.

Deretter vil vi ha to utlysninger per år. Disse annonseres på nettstedet vårt.

Du kan starte prosjektet fra den datoen søknaden er sendt inn, men på egen risiko.

Vi ønsker at du avslutter et pågående prosjekt eller en forstudie før du sender inn en ny søknad.

I forbindelse med innsending av ny søknad vil vi be om en foreløpig sluttrapport fra pågående prosjekt/forstudie. Den bør i det minste inneholde en oppsummering av resultatene.

Medsøkere i et prosjekt har en utpekt rolle som aktive i prosjektet og har egen prosjektrapport. Søker rapporterer medsøkernes kostnader til Interreg-sekretariatet. Sekretariatet utbetaler støtten til søkeren som gir videre medsøkers del av støtten. Medsøkere kan finansiere med egen tid. Medsøkere kan finansiere med egen tid

I søknadsskjemaet i Min søknad heter det nå ikke medsøker, men Partner EU. Medsøkere er ikke på norsk side.

Hver prosjekteier kan ha maksimalt to medsøkere.

Medsøkere kan finansiere med egen tid

Medfinansiør er en part som finansierer prosjektet med kontanter. De føres i Min søknad direkte i budsjettet.

Dersom du har fått innvilget prosjektet, vil du få vedtak om når du skal melde fra.

Normalt er rapporteringsperioden 6 måneder.

Eksempel:

Prosjektet starter 1. oktober 2022. Første rapporteringsperiode dekker da 1. oktober 2022 til 31. mars 2023. Du har to måneder på deg til å sende inn søknad om utbetaling. Vi må derfor ha søknaden din innen 31. mai.

Deretter vurderer vi søknaden din og senest 80 dager betaler vi ut. Dette gjelder forutsatt at søknaden ikke trenger å suppleres.

På svensk side skal søknaden være signert av autorisert underskriver. Et signaturdokument/missive opprettes automatisk i systemet, dette må lastes ned i Min søknad etter signering.

Vi regner søknaden som mottatt da du sendte den i Min søknad. Søknaden min registrerer dag og klokkeslett.

Du har omtrent en uke på deg til å laste ned signaturdokumentet. Hvis du støter på problemer, kontakt din leder.

Signaturdokumentet bekrefter søknaden. Dersom underskriftsdokumentet ikke er mottatt i tide, kan søknaden ikke tas til følge.

Vær oppmerksom på at signaturdokumentet ikke skal forveksles med den digitale signaturen som søkeren laget på søknadstidspunktet.

Medsøkere er kun tilgjengelig på svensk side. Medsøkere i et prosjekt har en utpekt rolle som aktive i prosjektet og har egen prosjektrapport. Søker rapporterer medsøkernes kostnader til Interreg-sekretariatet. Sekretariatet utbetaler støtten til søkeren som gir videre medsøkers del av støtten. Medsøkere kan finansiere med egen tid. Medsøkere kan finansiere med egen tid

I søknadsskjemaet i Min søknad heter det nå ikke medsøker, men Partner EU

Hver prosjekteier kan ha maksimalt to medsøkere. Altså tre parter som samarbeider til sammen.

Grenseoverskridende samarbeid er et grunnleggende kriterium for Interreg-prosjekter. Prosjektene skal ha en klar grenseoverskridende merverdi og bidra til konkrete resultater med langsiktige effekter. Ved prosjektering er det viktig å avklare hvorfor man samarbeider på tvers av landegrensene. Jo tydeligere dette er definert, jo større er sannsynligheten for at prosjektet oppnår et konkret resultat.

Noen spørsmål å besvare i søknaden:

Kunne vi implementert dette bare i vårt eget land?

Hvorfor ikke?

Hvis vi bare gjorde det i vårt eget land, ville resultatet vært det samme?

Hva bringer vi til det andre landet i prosjektet?

Er det en kompetanseoverføring?

Tids- og aktivitetsplanen i «Min søknad» beskriver kort og konsist hva som skal gjøres i hver delaktivitet i prosjektet.

Aktivitetene er samlet i arbeidspakker. Kostnad per arbeidspakke skal oppgis.

Hvis du vil, kan du også legge inn kostnaden på aktivitetsnivå.

Dette er totalkostnaden for hele prosjektet i Sverige og Norge.

Kostnaden er oppgitt i Euro og er oppgitt avrundet. Det trenger ikke samsvare nøyaktig med de faktiske kostnadene ved prosjektsøknaden

For den svenske delen av søknaden må du bruke EU-kommisjonens eurokurs, som fastsettes hver måned, når du sender inn søknaden til oss. Se eurokursen på kommisjonens nettside

I «Min søknad» skal det norske kostnads- og finansieringsbudsjettet oppgis i euro. Ettersom Norge bruker en fast valutakurs på 10 kroner, brukes den til å konvertere NOK til EUR.

Rekvisisjon og betaling

En kort tekst om rekvisisjon og betaling
5 spørsmål besvart under denne kategorien, klikk for å se alle spørsmålene.

Dersom du har fått innvilget prosjektet, vil du få vedtak om når du skal melde fra.

Normalt er rapporteringsperioden 6 måneder.

Eksempel:

Prosjektet starter 1. oktober 2022. Første rapporteringsperiode dekker da 1. oktober 2022 til 31. mars 2023. Du har to måneder på deg til å sende inn søknad om utbetaling. Vi må derfor ha søknaden din innen 31. mai.

Deretter vurderer vi søknaden din og senest 80 dager betaler vi ut. Dette gjelder forutsatt at søknaden ikke trenger å suppleres.

Medsøkere er kun tilgjengelig på svensk side. Medsøkere i et prosjekt har en utpekt rolle som aktive i prosjektet og har egen prosjektrapport. Søker rapporterer medsøkernes kostnader til Interreg-sekretariatet. Sekretariatet utbetaler støtten til søkeren som gir videre medsøkers del av støtten. Medsøkere kan finansiere med egen tid. Medsøkere kan finansiere med egen tid

I søknadsskjemaet i Min søknad heter det nå ikke medsøker, men Partner EU

Hver prosjekteier kan ha maksimalt to medsøkere. Altså tre parter som samarbeider til sammen.

Støttemottakeren er forpliktet til å informere offentligheten om støtten fra «det europeiske regionalutviklingsfondet». Interreg-logoen skal være synlig i alt materialet ditt, for eksempel på egen nettside, invitasjoner og brosjyrer. Regler for plassering og størrelse på logoen finnes under kapittel Kommunikasjon i prosjektmanualen.

Prosjektet kan starte den datoen du sender inn søknaden. Dette gjøres på egen risiko, vi kan aldri gi forhåndsvarsel om at et prosjekt vil bli godkjent.

Du kan derfor ta kostnader fra prosjektstartdato.

Dersom et prosjekt innvilges støtte, gjelder følgende: I henhold til Forskrift om forvaltning av EUs strukturfond, SFS 2014: 1383, heter det at forvaltningsmyndigheten kan, dersom det foreligger særlige grunner og etter prøving, beslutte forskudd pr. støtten. Det kan gis forskudd på inntil halvparten av den innvilgede støtten, opp til et maksimumsbeløp på ca. 40 000 euro.

Du kontakter din saksbehandler med din forespørsel om forskudd. Da får du flere instruksjoner.

Generelle spørsmål

En kort tekst om generelle spørsmål
5 spørsmål besvart under denne kategorien, klikk for å se alle spørsmålene.

For hver søknad om utbetaling skal indikatorene rapporteres både i delrapporten og i systemet Min søknad.

Slik går du frem.

Grenseoverskridende samarbeid er et grunnleggende kriterium for Interreg-prosjekter. Prosjektene skal ha en klar grenseoverskridende merverdi og bidra til konkrete resultater med langsiktige effekter. Ved prosjektering er det viktig å avklare hvorfor man samarbeider på tvers av landegrensene. Jo tydeligere dette er definert, jo større er sannsynligheten for at prosjektet oppnår et konkret resultat.

Noen spørsmål å besvare i søknaden:

Kunne vi implementert dette bare i vårt eget land?

Hvorfor ikke?

Hvis vi bare gjorde det i vårt eget land, ville resultatet vært det samme?

Hva bringer vi til det andre landet i prosjektet?

Er det en kompetanseoverføring?

Regioner utenfor programområdet kan generelt nyte godt av 20 % av programmets EU-midler. Totalen må derfor ikke overstige 20 % på programnivå. Det betyr at enkeltprosjekter kan få støtte med høyere prosentandel. Det er imidlertid viktig at resultatene av prosjektaktivitetene kommer programområdet til gode.

For den svenske delen av søknaden må du bruke EU-kommisjonens eurokurs, som fastsettes hver måned, når du sender inn søknaden til oss. Se eurokursen på kommisjonens nettside

I «Min søknad» skal det norske kostnads- og finansieringsbudsjettet oppgis i euro. Ettersom Norge bruker en fast valutakurs på 10 kroner, brukes den til å konvertere NOK til EUR.

Prosjekter skal ha tilgang til god kunnskap om LOU og LUF. Dersom du som støttemottaker ikke er omfattet av disse lovene, må noen eller noen i prosjektet ha god kjennskap til den spesielle innkjøpsprosedyren basert på prinsippene i LOU (tidligere kalt forretningsmessighet). Aktuell informasjon er tilgjengelig på Upphandlingsmyndigheten.se.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.