De historiske opplevelsene

og den geografiske plasseringen preger på ulike måter programområdets omfattende naturområder. Tilgang til kultur- og naturressurser er viktig for både enkeltpersoner og bedrifter. Kultur- og naturarven bidrar til et omfattende sesongturisme der programområdet har gode muligheter til å bidra til den grønne omstillingen og de blå næringene.

Previous slide
Next slide
Programprioriteringer

En smartere, grønnere, mer sosial og sterkere grenseregion – det er det vi ønsker.
Les mer om de konkrete målene og hvordan prosjekter kan bidra.

Prioriteringer og konkrete mål
Programmets visjon

Bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensebarrierer.

Previous slide
Next slide

Nylige artikler

Stor interesse for sirkulær økonomi i den siste utlysningen av prosjekter

I utlysning 5 har Interreg Sverige-Norge mottatt ti nye prosjektsøknader, hvorav halvparten har valgt sirkulær økonomi som et spesifikt m...

Publisert den 16 februar 2024

Interreg og jeg – ideene våre er beriket av våre ulike kulturer

Møt Jenny Hall, svensk prosjektkoordinator for prosjektet St. Olavsleden – besøksnæring gjennom en felles kulturarv. Her forteller hun om...

Publisert den 16 januar 2024

Tilgjengelige søkbare midler ved neste utlysning

Vi åpner neste utlysning 15. januar og den stenger 15. februar. I denne utlysningen oppfordrer vi særlig prosjekter innenfor sirkulær øko...

Publisert den 19 desember 2023

Arrangementer, møter og utdanning

Dato: 24 april 2024
Benytt anledningen til å lære mer om storytelling! Interreg Sverige-Norge inviterer til to halvdagers kommunikasjonsevent der vi skal jobbe med storytelling for å spride prosjektenes gode resultate...
Dato: 14 februar 2024
Forvaltningsmyndigheten for Interreg Sverige-Norge inviterer til opplæring for nystartede prosjekter samt nye prosjektøkonomer og prosjektledere. Innhold: Gjennomgang av "Min søknad" Finansregnska...
Dato: 24 januar 2024
Sekretariatet for Midt-Skandinavia inviterer til opplæring for deg som nylig har fått innvilget prosjekt. Formålet med opplæringen er åprosjektledere og prosjektøkonomer fra både Sverige og Norge m...
Dato: 30 januar 2024
Sekretariatet for Nordisk Grønt Belte inviterer til opplæringskurs for deg som nylig har fått innvilget prosjekt. Formålet med opplæringen er åprosjektledere og prosjektøkonomer fra både Sverige og...

Innvilget prosjekt

ABC – Samarbeid over landegrensene

I samarbeidsprosjektet Across Border Collaboration jobber tre svenske og tre norske grensekommuner med felles stedsutfordringer. Det overordnede målet med prosjektet er å skape en sterkere grensere...
Prosjektperiode

1 mai 2023 -

 30 apr 2025

Spesifikt mål

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

Cyberkapasitet på tvers av landegrenser

Cross Border Cyber Capacity samler komplementær kompetanse, infrastruktur og erfaring for å styrke innovasjonskapasiteten innen cyber- og samfunnssikkerhet. Cyber Growth styrker bedriftenes evne ti...
Prosjektperiode

1 mai 2023 -

 30 apr 2026

Spesifikt mål

Innovativa miljöer

Verdier langs vegen

Kulturarv og kulturmiljøer er i dag en underutnyttet ressurs. Interreg-prosjektet Verdier på veien har som mål å styrke grenseregionen i Nordens Grønne Belte ved å skape større kunnskap og forståel...
Prosjektperiode

1 jan 2024 -

 31 des 2026

Spesifikt mål

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

SENAVIS – Sensorteknologi for smart avising

Vedlikehold av vinterveier og flyplasser krever store mengder kostbare og miljøskadelige kjemikalier. Klimaendringene med raskt skiftende temperaturer øker også behovet for avising. SENAVIS skal ...
Prosjektperiode

15 mar 2024 -

 14 mar 2027

Spesifikt mål

Innovativa miljöer

Vanlige spørsmål og svar

For hver søknad om utbetaling skal indikatorene rapporteres både i delrapporten og i systemet Min søknad.

Slik går du frem.

Grenseoverskridende samarbeid er et grunnleggende kriterium for Interreg-prosjekter. Prosjektene skal ha en klar grenseoverskridende merverdi og bidra til konkrete resultater med langsiktige effekter. Ved prosjektering er det viktig å avklare hvorfor man samarbeider på tvers av landegrensene. Jo tydeligere dette er definert, jo større er sannsynligheten for at prosjektet oppnår et konkret resultat.

Noen spørsmål å besvare i søknaden:

Kunne vi implementert dette bare i vårt eget land?

Hvorfor ikke?

Hvis vi bare gjorde det i vårt eget land, ville resultatet vært det samme?

Hva bringer vi til det andre landet i prosjektet?

Er det en kompetanseoverføring?

Regioner utenfor programområdet kan generelt nyte godt av 20 % av programmets EU-midler. Totalen må derfor ikke overstige 20 % på programnivå. Det betyr at enkeltprosjekter kan få støtte med høyere prosentandel. Det er imidlertid viktig at resultatene av prosjektaktivitetene kommer programområdet til gode.

For den svenske delen av søknaden må du bruke EU-kommisjonens eurokurs, som fastsettes hver måned, når du sender inn søknaden til oss. Se eurokursen på kommisjonens nettside

I «Min søknad» skal det norske kostnads- og finansieringsbudsjettet oppgis i euro. Ettersom Norge bruker en fast valutakurs på 10 kroner, brukes den til å konvertere NOK til EUR.

Prosjekter skal ha tilgang til god kunnskap om LOU og LUF. Dersom du som støttemottaker ikke er omfattet av disse lovene, må noen eller noen i prosjektet ha god kjennskap til den spesielle innkjøpsprosedyren basert på prinsippene i LOU (tidligere kalt forretningsmessighet). Aktuell informasjon er tilgjengelig på Upphandlingsmyndigheten.se.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.