Informasjon til deg som har et pågående prosjekt

Gjennomføre prosjekter

Denne siden gir generell veiledning om hvordan du gjennomfører et prosjekt. I projekthandboken inneholder fullstendig informasjon som trengs for å drive et prosjekt på best mulig måte.

Prosjektstart

Behandlingstiden er vanligvis tre måneder, og etter at styringskomiteen har prioritert prosjektet, sendes det ut en beslutning sammen med prioriteringsfilen. Når du har mottatt din beslutning, kan prosjektet starte. Hvis du bestemmer deg for å starte før du har mottatt vedtaket, gjør du det på egen risiko.

Beslutning

Vedtaket fastsetter den vedtatte støtten, vilkår for statsstøtte, generelle og spesifikke vilkår og rapporteringsperioder. Start- og sluttdatoene for prosjektet er også angitt i vedtaket.

Samarbeidsavtale

For å regulere ansvar og fullmakter er det lettere om det lages en samarbeidsavtale mellom aktører i prosjektet.

Det er også viktig allerede fra start å tenke gjennom hvem som skaladministrere og bli eier av resultatene, eller hvem som skal overta eventuelle investeringer.

Du finner maler for ulike formål nederst på siden.

Søknad om utbetaling

Økonomisk rapport og delårsrapport

Økonomirapporten og delårsrapporten er avhengig av hverandre og skal alltid leveres samtidig for samme tidsrom. Den skriftlige delrapporten skal skrives i fellesskap av begge land, i motsetning til den økonomiske rapporten da prosjektet har et norsk og et svensk budsjett.

Rapporteringsperiodene fremgår av vedtaket ditt, men vanligvis skjer rapporteringen to ganger i året. I delrapporten trenger du ikke å beskrive detaljerte aktiviteter, men heller analysere hvordan disse har brakt deg nærmere mål og resultater. Skrive detpå en måte som lett kan forstås av alle. Delrapporten skal omfatte maksimalt 10 sider og være signert av både norske og svenske prosjektledere. Se mal nederst. 

I forbindelse med rapporteringen skal også indikatorer oppdateres i Min søknad. 

Instruks hvordan rapportere indikatorer

Ved søknad om betaling (AoU) opprettes et signaturdokument som skal signeres av firmaunderskriver og lastes ned i «Min søknad». 

På norsk side sender prosjektet en utbetalingsanmodning gjennom Regionalforvaltning.no. Felles fremdriftsrapport legges ved.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er svært viktig i gjennomføringen av prosjekter av flere grunner:

 • God kommunikasjon kan påvirke hvordan partnerskap, politikere og omverden ser på behovet for ditt prosjekt.
 • En god og konkret idé med tydelig fokus på reelle behov gir mer interesse fra media og gjør det lettere å forankre idé og prosjekt internt.
 • Aktiv og gjennomtenkt kommunikasjon, både internt og eksternt, øker forutsetningene for at prosjektet kan gjennomføres planmessig og nå sine mål.
 • Ved å formidle oppnådde resultater skapes mer kunnskap om dem og samfunnsnytte.
 • En godt gjennomført intern og ekstern kommunikasjon øker også forutsetningene for varige effekter etter prosjektperiodens slutt.
 • Gjennom aktiv og utadrettet kommunikasjon bidrar prosjektet til å øke kunnskapen om programmet og dets muligheter blant andre potensielle prosjektsøkere.

Ikke glem å nevne Interreg Sverige-Norge og gi beskjed til din saksbehandler når du har fått publisert en artikkel, blitt intervjuet av media eller blitt lagt merke til på andre måter. Vi vil gjerne bidra til å gjøre arbeidet og resultatene deres kjent gjennom Interregs kanaler.

All digitalisering i prosjektene skal gjøres i henhold til direktiv (EU) 2016/2102 (Web Accessibility Directive, WAD), som bidrar til å øke antallet arbeidstilfeller, spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tips! Forbered en interessant pitch på omtrent tre minutter slik at du raskt og enkelt kan fortelle de rundt deg om prosjektet ditt.

Interregs logo

Støttemottakeren er forpliktet til å informere offentligheten om støtten fra «det europeiske regionalutviklingsfondet». Dette gjøres ved å bruke logoen til Interreg-Sverige-Norge i alt materiell som produseres for å markedsføre og informere om prosjektets aktiviteter. Dette gjelder for eksempel nettsider, brosjyrer, invitasjoner, annonsemateriell, rapporter og lignende.

Prosjekthåndboken inneholder viktig informasjon om reglene for størrelse og plassering av Interreg-logoen. Mer detaljert informasjon finner du i Interregs merkebok (kapittel 4-7).

Vær oppmerksom på at midlene kan bli redusert dersom prosjektet ikke bruker logoen riktig.

Her kan du laste ned godkjente logotyper i flere ulike formater. CMYK og Pantone brukes til trykksaker og RGB for digitale medier.

CMYK farge (Hvit bakgrunn, blå tekst)

Pantone farge (Hvit bakgrunn, mørkeblå tekst)

RGB farge (Hvit bakgrunn, blå tekst)

Pantone Farge neg (Transparent bakgrunn, hvit tekst, mørkeblått EU-flagg)

RGB Farge neg (Transparent bakgrunn, hvit tekst)

CMYK milliarder (Hvit bakgrunn, svart tekst)

Pantone bn (Hvit bakgrunn, svart tekst)

RGB milliard (Hvit bakgrunn, svart tekst)

CMYK bn neg (Transparent bakgrunn, hvit tekst, hvitt EU-flagg)

RGB bn neg (Transparent bakgrunn, hvit tekst, hvitt EU-flagg)

Alle logovarianter i vektorformat (Zip-filen inneholder filer i .ai-format)

Poster / plakat i A3-format

Eksempel på plakatDe av dere som har fått støtte fra Interreg Sverige-Norge må sette opp minst én plakat, eller tilsvarende elektronisk monitor, med informasjon om prosjektet. Velg et sted som er synlig for publikum, for eksempel ved inngangen til et bygg og din arbeidsplass.

Her finner du maler for din valgte prioritering i programmet. Fyll ut i henhold til instruksjonene nedenfor og skriv ut:

En smartere grenseregion

Engrønnere grenseregion

En mer sosial grenseregion

En sterkere grenseregion

Plakatene er felles for Sverige og Norge.

Det som må stå på plakaten er:

 • Prosjektnavn – Navnet du skrev inn i søknaden.
 • Prioritering – Den prioriteringen du har søkt støtte i.
 • Svensk prosjekteier
 • Norsk prosjekteier
 • EU-støtte (angitt i euro)
 • Statlige IR-midler (Angitt i euro først, deretter i NOK i parentes)
 • Totalt budsjett (oppgitt euro)
 • Prosjekttid
 • Kontaktperson – Legg inn kontaktdetaljer for flere personer, både på svensk og norsk side av prosjektet.


Det som også kan stå på plakaten er:

Eget bilde som gjenspeiler prosjektet ditt. Ellers bruk standardbilder.
Pilar som markerer hvor på kartet arbeidsplassen ligger.
Webbadress/Hjemmeside til prosjektet, Facebook-kontoen, Instagram-kontoen eller annet.

Hvis du ønsker å legge til logoer fra andre bidragsytere, legger du dem til nederst.

Posteren skal sendes i Word-format til
Interreg-sekretariatet.

Oppfølging og kontroll

Forvaltningsorganisasjon og det felles sekretariatet følger opp prosjektene dels ved å lese del- og sluttrapporter som leveres og dels gjennom prosjektbesøk.

En annen type oppfølging av prosjektene kan være at sekretariatet deltar på arrangementer som gjennomføres i prosjektperioden. Dette gir et godt grunnlag for å vurdere prosjektets fremdrift og resultater, svensk-norsk engasjement, bredde og dybde med hensyn til prosjektets innhold og langsiktige effekt.

Mer detaljert informasjon finnes i prosjektmanualen.

Prosjektresultater og effekter

Det er viktig å presentere hvordan prosjektets resultater bidrar til å oppfylle programmets overordnede mål.

Programmets ambisjon er å håndtere, gjennom grenseoverskridende samarbeid, felles identifiserte utfordringer i grenseregionen og å utnytte potensialet, blant annet ved å fjerne grensebarrierer, utnytte og fokusere grenseregionens samlede ressurser og bidra til å knytte regioner på tvers av landegrensene.

Prosjektet skal også nå de konkrete målene i programmets fire satsingsområder og beskrive disse i sluttrapporten.

Sluttrapport

Når prosjektet er ferdig, er det viktig å produsere resultater og langsiktige effekter. Dette skal tydelig fremgå av prosjektets sluttrapport. Prosjekthåndboken inneholder informasjon om hvordan en sluttrapport bør utformes.

Et kriterium for et interreg-prosjekt er at det legges til rette for at prosjektet og dets resultater kan leve videre også etter prosjektavslutning for å oppnå varige resultater. Prosjektet skal være langsiktig bærekraftig slik at prosjektets effekter kan vare og være til nytte for regionen etter at programstøtten har opphørt.

Maler

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.