Information för dig som har ett pågående projekt

Genomför projekt

Genomför projekt

Innehållet på denna sida kommer att uppdateras när det finns tillgängligt. En projekthandbok är under framtagande och kommer att presenteras som en e-bok inom kort.

Projektstart

Projektet kan starta efter att ett bifallsbeslut har fattats. Vanligtvis skickas ett formellt beslut ut cirka tre månader efter att ansökningstiden har gått ut. Om ni väljer att starta innan dess, sker det på egen risk.

Viktiga dokument

Beslutet

I beslutet framgår projektets innehåll, eventuella särskilda villkor samt vid vilka tillfällen som projektet ska skicka in sina redovisningar. Här står också start- och slutdatum för projektet.

Samarbetsavtal

För att reglera ansvar och befogenheter underlättar det om  man upprättar ett samarbetsavtal mellan aktörer i projektet.

Mallar

Idéskiss

Svensk budgetmall för klumpsumma

Svensk budgetmalll för personalintensiva projekt

Förordningar

Ansökan om utbetalning

Lägesrapport

En gemensam lägesrapport ska skickas in tillsammans med varje ansökan om utbetalning. Detta görs vanligtvis två gånger per år och den ska omfatta ca 10-15 sidor. Den ska också vara signerad av både norsk och svensk projektledare. 

I lägesrapporten behöver ni inte beskriva detaljerade aktiviteter, utan snarare analysera hur dessa har fört er närmare mål och resultat.

Skriv rapporten på ett sätt som lätt kan förstås av alla.

Kostnadsslag

Kommunikation

Ge er själva de bästa förutsättningarna redan från början och avsätt resurser till en kommunikatör och skapa en kommunikationsplan. Använd kommunikation som ett verktyg genom hela projektet. Bra kommunikation kan påverka hur partnerskap, politiker och omvärlden ser behovet för ditt projekt.

Kommunikation har stor betydelse i genomförandet av projekt av flera skäl:

 • En bra och konkret idé med tydligt fokus på reella behov ger mer intresse från medier och gör det lättare att förankra idé och projekt internt.

   

   

 • En aktiv och genomtänkt kommunikation, såväl internt som externt, ökar förutsättningarna för att projektet kan genomföras enligt plan och nå sina mål.

   

   

 • Genom att sprida uppnådda resultat får fler kännedom om dem och samhällsnytta skapas.
 • En väl genomförd intern och extern kommunikation ökar också förutsättningarna för bestående effekter efter projekttidens slut.

   

   

 • Projektet bidrar genom en aktiv och utåtriktad kommunikation till att öka kunskapen om programmet och dess möjligheter hos andra presumtiva projektansökare.

   

   

Glöm inte att meddela oss när ni har fått en artikel publicerad, blivit intervjuad av media eller blivit uppmärksammade på andra sätt. Vi vill gärna hjälpa till att sprida ert arbete och era resultat i våra kanaler också.

Tips! Förbered en intresseväckande hisspitch på cirka tre minuter så att du snabbt och enkelt kan berätta om ditt projekt för din omgivning.

Interregs logotype

Stödmottagaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det görs genom att logotypen för Interreg-Sverige-Norge används i allt material som framställs för att marknadsföra och informera om projektets verksamhet. Det gäller exempelvis hemsidor, broschyrer, inbjudningar, reklam-material, rapporter och liknande.

Logon ska ha minimum samma höjd som andra loggor och en minimumbredd på 38,1 mm. Logon ska alltid vare tydlig och passande i förhållande till produktens storlek. Då Interreg:s logotype används på hemsida ska den synas direkt på skärmen utan att användare behöver scrolla sidan.

Observera att medel inte kommer att betalas ut  om projektet inte följer anvisningarna.

Här kan du logga ner godkänd Interreglogotype i flera olika format.

Uppföljning och kontroll

Projektets resultat och effekter

Slutredovisning

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.