Information för dig som har ett pågående projekt

Genomför projekt

Den här sidan ger övergripande vägledning om hur ni genomför ett projekt. I projekthandboken finns fullständig information som behövs för att driva ett projekt på bästa sätt.

Projektstart

Handläggningstiden är vanligtvis tre månader och efter att styrkommittén har prioriterat projektet skickas det ut ett beslut tillsammans med prioriteringsunderlaget. När ni har fått ert beslut kan projektet starta. Om ni väljer att starta innan ni har fått beslutet, sker det på egen risk.

Beslut

I beslutet framgår beslutat stöd, villkor för statsstöd, allmänna och särskilda villkor samt rapporteringsperioder. Här står också start- och slutdatum för projektet.

Samarbetsavtal

För att reglera ansvar och befogenheter underlättar det om ett samarbetsavtal upprättas mellan aktörer i projektet.

Det är också viktigt att redan från början tänka igenom vem som ska förvalta och bli ägare av resultaten, eller vem som ska ta över eventuella investeringar

Mallar för olika ändamål hittar du längst ner på sidan.

Ansökan om utbetalning

Ekonomirapport och delrapport

Den ekonomiska rapporten och delrapporten är beroende av varandra och ska alltid skickas in vid samma tillfälle för samma tidsperiod. Den skriftliga delrapporteringen ska vara gemensamt skriven av båda länderna till skillnad från den ekonomiska rapporten då projektet har en norsk och en svensk budget.

Rapporteringsperioderna framgår av ert beslut, men vanligtvis sker rapporteringen två gånger per år. I delrapporten behöver ni inte beskriva detaljerade aktiviteter, utan snarare analysera hur dessa har fört er närmare mål och resultat. Skriv den på ett sätt som lätt kan förstås av alla. Delrapporten ska maximalt omfatta 10 sidor och vara signerad av både norsk och svensk projektledare. Se mall längst ner. 

I samband med rapporteringen ska även indikatorer uppdateras i Min ansökan. 

Lathund hur du rapporterar indikatorer

Vid ansökan om utbetalning (AoU) skapas ett signeringsunderlag som ska signeras av firmatecknare och laddas ner i ”Min ansökan”. 

På norsk sida söker projektet utbetalning genom Regionalforvaltning.no. Den gemensamma lägesrapporten läggs som bilaga.

Kommunikation

Kommunikation har stor betydelse i genomförandet av projekt av flera skäl:

 • Bra kommunikation kan påverka hur partnerskap, politiker och omvärlden ser behovet för ert projekt.
 • En bra och konkret idé med tydligt fokus på reella behov ger mer intresse från medier och gör det lättare att förankra idé och projekt internt.
 • En aktiv och genomtänkt kommunikation, såväl internt som externt, ökar förutsättningarna för att projektet kan genomföras enligt plan och nå sina mål.
 • Genom att sprida uppnådda resultat får fler kännedom om dem och samhällsnytta skapas.
 • En väl genomförd intern och extern kommunikation ökar också förutsättningarna för bestående effekter efter projekttidens slut.
 • Projektet bidrar genom en aktiv och utåtriktad kommunikation till att öka kunskapen om programmet och dess möjligheter hos andra presumtiva projektsökande.

Glöm inte att nämna Interreg Sverige-Norge och meddela din handläggare när ni har fått en artikel publicerad, blivit intervjuad av media eller blivit uppmärksammade på andra sätt. Vi vill gärna hjälpa till att sprida ert arbete och era resultat i Interregs kanaler.

All digitalisering i projekten ska ske i enlighet med direktiv (EU) 2016/2102 (direktivet om webbtillgänglighet, WAD), vilket bidrar till att öka utbudet av arbetstillfällen, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Tips! Förbered en intresseväckande pitch på cirka tre minuter så att du snabbt och enkelt kan berätta om ert projekt för din omgivning.

Interregs logotype

Stödmottagaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det görs genom att logotypen för Interreg-Sverige-Norge används i allt material som framställs för att marknadsföra och informera om projektets verksamhet. Det gäller exempelvis hemsidor, broschyrer, inbjudningar, reklammaterial, rapporter och liknande.

I projekthandboken finns viktig information om reglerna kring storlek och placering av Interregs logotype. Utförligare information finns i Interregs brandbook (kapitel 4-7).

Observera att medel kan komma att reduceras om projektet inte använder logotypen på rätt sätt. 

Här kan ni ladda ner godkänd logotype i flera olika format. CMYK och Pantone används till trycksaker och RGB till digitala medier.

CMYK Färg (Vit bakgrund, blå text)

Pantone Färg (Vit bakgrund, mörkblå text)

RGB Färg (Vit bakgrund, blå text)

Pantone Färg neg (Genomskinlig bakgrund, vit text, mörkblå EU-flagga)

RGB Färg neg (Genomskinlig bakgrund, vit text)

CMYK bn (Vit bakgrund, svart text)

Pantone bn (Vit bakgrund, svart text)

RGB bn (Vit bakgrund, svart text)

CMYK bn neg (Genomskinlig bakgrund, vit text, vit EU-flagga)

RGB bn neg (Genomskinlig bakgrund, vit text, vit EU-flagga)

Samtliga logotypvarianter i vektorformat (Zip-filen innehåller filer i .ai filformat)

Affisch/plakat i A3-format

Exempel på affischNi som har tagit emot stöd från Interreg Sverige-Norge ska sätta upp minst en affisch, eller motsvarande elektronisk bildskärm, med information om projektet. Välj en plats som är synlig för allmänheten, exempelvis i entrén till en byggnad och ert arbetsställe.

Här hittar ni mallar för er valda prioritering. Fyll i enligt instruktionerna nedan och skriv ut:

En smartare gränsregion

En grönare gränsregion

En mer social gränsregion

En starkare gränsregion

Affischerna är gemensamma för Sverige och Norge.

Det som måste framgå på affischen är:

 • Projektets namn – Det namn ni skrev in i ansökan.
 • Prioritering – Den prioritering som ni har sökt stöd inom.
 • Svensk projektägare
 • Norsk prosjekteier
 • EU-stöd (Anges i euro)
 • Statlige IR-midler (Anges i euro först, därefter i NOK inom parentes)
 • Totalbudget (anges euro)
 • Projekttid
 • Kontaktperson – Ange kontaktuppgifter till flera personer, både på svenska och norska sidan av projektet.


Det som gärna också får finnas på affischen är:

En egen bild som speglar ert projekt. Annars använd den förvalda.
Pilar som markerar var på kartan ni har era arbetsplatser.
Webbadress/Hjemmeside till projektet, Facebookkonto, Instagramkonto eller annat.

Om ni önskar lägga till logotyper från andra bidragsgivare, så lägger ni till dem längst ner.

Affischen/plakatet ska sändas in i Wordformat till Interregsekretariatet.

Uppföljning och kontroll

Förvaltande myndighet och det gemensamma sekretariatet följer upp projekten dels genom att läsa de del- och slutrapporter som lämnas in och dels genom projektbesök.

En annen type oppfølging av prosjektene kan være at sekretariatet deltar på arrangement som gjennomføres i løpet av prosjektperioden. Dette gir et godt grunnlag for å vurdere prosjektet framdrift og resultat, svensk-norsk engasjement, bredde og dybde med hensyn til prosjektets innhold og langsiktige effekt.

Mer utförlig information finns i projekthandboken. 

Projektets resultat och effekter

Det är viktigt att presentera hur projektets resultat bidrar till att uppfylla programmets övergripande mål. 

Programmets ambition är att via gränsöverskridande samarbete hantera gemensamma identifierade utmaningar i gränsregionen och att utnyttja den vilande potentialen, bland annat genom att undanröja gränshinder, utnyttja och fokusera gränsregionens samlade resurser samt att bidra till att koppla samman regioner över gränsen.

Projektet ska också nå de specifika målen i programmets fyra prioriteringsområden och beskriva dessa i slutrapporten.

Slutredovisning

När projektet är avslutat är det viktigt att få fram resultat och långsiktiga effekter. Detta ska komma fram tydligt i projektets slutrapport. I projekthandboken finns information om hur en slutrapport ska utformas.

Ett kriterium för ett interregprojekt är att det skapas förutsättningar för att projektet och dess resultat lever vidare även efter projektavslutning för att uppnå bestående resultat. Projektet ska vara långsiktigt hållbart så att projektets effekter kan bestå och vara till nytta för regionen efter att programstödet har upphört.

Mallar

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.