Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor och svar från Interreg-teamet

Rekvisition och utbetalning

En kort text om rekvisition och utbetalning
5 frågor besvarade under denna kategori, klicka för att se alla frågor

Om ni har fått projektet beviljat, kommer ni att få ett beslut där det framgår när ni ska rapportera.

Normalt sett är rapporteringsperioden 6 månader.

Exempel:

Projektet startar 1 oktober 2022. Den första rapporteringsperioden omfattar då 1 oktober 2022 till 31 mars 2023. Ni har sedan två månader på er att lämna in er ansökan om utbetalning. Vi måste alltså ha er ansökan inne senast 31 maj.

Därefter granskar vi er ansökan och senast inom 80 dagar betalar vi ut. Detta gäller under förutsättning att ansökan inte behöver kompletteras.

Medsökande finns bara på svensk sida. Medsökande i ett projekt har en utpekad roll som aktiv i projektet och har en egen projektredovisning. Den sökande rapporterar in de medsökandes kostnader till Interreg-sekretariatet. Sekretariatet betalar ut stödet till den sökande som slussar medsökandes del av stödet vidare. Medsökande kan finansiera med egen tid.

I ansökansformuläret i Min Ansökan heter det numera inte medsökande, utan Partner EU.

Varje projektägare kan ha max två medsökande. Alltså tre parter som samarbetar totalt.

Stödmottagaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Interregloggan ska vara synlig i allt ert material exempelvis på den egna webbplatsen, inbjudningar och broschyrer. Regler för placering och storlek av loggan finns under kapitlet Kommunikation i projekthandboken.

Projektet kan starta det datum man skickar in ansökan. Det sker på egen risk, vi kan aldrig ge förhandsbesked om att ett projekt blir beviljat.

Ni kan alltså ta kostnader från projektets startdatum.

Om ett projekt beviljas stöd gäller följande: Enligt Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383, står det att den förvaltande myndigheten får, om det finns särskilda skäl och efter prövning, besluta om förskott på stödet. Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst ungefär 40 000 EUR.

Du kontaktar din handläggare med din begäran om förskott. Då får du mer instruktioner.

Ansökan och beslut

En kort text om ansökan och beslut
10 frågor besvarade under denna kategori, klicka för att se alla frågor

Första utlysningen öppnar 15 maj och stänger 15 juni. Beslut kommer i september 2022.

Andra utlysningen öppnar 15 oktober och stänger 15 november. Beslut kommer i januari 2023.

Därefter kommer vi att ha två utlysningar per år. Dessa annonserar på vår webbsida.

Man kan starta projektet från och med det datum som ansökan skickas in, men på egen risk.

Vi vill att man avslutar pågående projekt eller förstudie innan en ny ansökan skickas in.

I samband med att en ny ansökan skickas in kommer vi att begära in en preliminär slutrapport från pågående projekt/förstudie. Den bör minst innehålla resultaten sammanfattat.

Enklast hittar du information om vad som ingår i en ansökan genom att gå in på minansokan.se eller regionalforvaltning.no. Där kan du börja fylla i din ansökan och spara dina uppgifter eftersom, utan att skicka in ansökan.

Här följer en kort lista på de viktigaste punkterna:

Behovet

Vad vill ni göra?

Kort beskrivning av projektets syfte

Vem vill att ni gör det här? Varför?

Bakgrund

Vad är det som har lett fram till att ni vill starta nu? Referera till tidigare projekt osv.

Huvudsakligt mål

Tänk på att det ska stämma med programmets mål. Det mål som ni har valt. Läs mer om målen

Delmål

Arbetspaket, Aktiviteter och tidplan

Resultat

Resultat på lång sikt

Vad hoppas ni kommer att bli en förändring? Hur kommer projektet att förvaltas vidare efter projektets slut?

Gränsregionalt mervärde

Varför jobbar ni ihop? Är det någon kompetens eller erfarenhet som finns på andra sidan gränsen? Varför kan ni inte göra det enbart i ert eget land?

Organisation i projektet

Horisontella kriterier

Hur leder projektets resultat till att göra det bättre inom områdena:

  1. Miljö
  2. Jämställdhet
  3. Likabehandling/Icke diskriminering

 

Tänk på att inte skriva för mycket, hela ansökan ska sedan helt inte överstiga 16 sidor inkl. budget på två sidor

På svensk sida finansierar Interreg Sverige-Norge med 65% på svensk sida och på norsk sida finansieras kostnaderna med 50%. Projektet behöver med andra ord 35% medfinansiering på svensk sida respektive 50% på norsk sida.

Medsökande i ett projekt har en utpekad roll som aktiv i projektet och har en egen projektredovisning. Den sökande rapporterar in de medsökandes kostnader till Interreg-sekretariatet. Sekretariatet betalar ut stödet till den sökande som slussar medsökandes del av stödet vidare. Medsökande kan finansiera med egen tid.

I ansökansformuläret i Min Ansökan heter det numera inte medsökande, utan Partner EU. Medsökande finns inte på norsk sida.

Varje projektägare kan ha max två medsökande.

Medsökande kan finansiera med egen tid

Medfinansiär är en part som finansierar projektet med kontanter. De läggs in i Min Ansökan direkt i budgeten.

Om ni har fått projektet beviljat, kommer ni att få ett beslut där det framgår när ni ska rapportera.

Normalt sett är rapporteringsperioden 6 månader.

Exempel:

Projektet startar 1 oktober 2022. Den första rapporteringsperioden omfattar då 1 oktober 2022 till 31 mars 2023. Ni har sedan två månader på er att lämna in er ansökan om utbetalning. Vi måste alltså ha er ansökan inne senast 31 maj.

Därefter granskar vi er ansökan och senast inom 80 dagar betalar vi ut. Detta gäller under förutsättning att ansökan inte behöver kompletteras.

På svensk sida ska ansökan undertecknas av behörig firmatecknare. Ett signeringsunderlag/missiv skapas automatiskt i systemet, detta ska efter signering laddas ner i Min ansökan.

Vi räknar ansökan som inkommen när ni skickat den i Min ansökan. Min ansökan registrerar dag och tid.

Ni har cirka en vecka på er att ladda ner ert signeringsunderlag. Om ni stöter på problem, kontakta er handläggare.

Signeringsunderlaget bekräftar ansökan. Om signeringsunderlaget inte har inkommit i tid så är inte ansökan mottagningsbar.

Observera att signeringsunderlaget inte ska förväxlas med den digitala signering som görs av sökande vid ansökningstillfället.

Medsökande finns bara på svensk sida. Medsökande i ett projekt har en utpekad roll som aktiv i projektet och har en egen projektredovisning. Den sökande rapporterar in de medsökandes kostnader till Interreg-sekretariatet. Sekretariatet betalar ut stödet till den sökande som slussar medsökandes del av stödet vidare. Medsökande kan finansiera med egen tid.

I ansökansformuläret i Min Ansökan heter det numera inte medsökande, utan Partner EU.

Varje projektägare kan ha max två medsökande. Alltså tre parter som samarbetar totalt.

Samarbete över gränsen är ett grundläggande kriterium för Interregprojekt. Projekten ska ha ett tydligt gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med långsiktiga effekter. Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat.

Några frågor att besvara i ansökan:

Skulle vi kunna genomföra detta enbart i det egna landet?

Varför inte?

Om vi gjorde det bara i vårt eget land, skulle resultatet bli detsamma?

Vad är det vi tillför i projektet till det andra landet?

Finns det kompetensöverföring?

I tid- och aktivitetsplanen i ”Min ansökan” beskriver man kort och koncist vad som ska göras i varje delaktivitet i projektet.

Aktiviteterna grupperas i arbetspaket. Kostnaden per arbetspaketet ska framgå.

Vill man så får man även ange kostnaden på aktivitetsnivå.

Det är den totala kostnaden för hela projektet i Sverige och Norge.

Kostnaden anges i Euro och anges avrundat. Den behöver inte stämma exakt med de faktiska kostnaderna i projektansökan

För den svenska delen av ansökan ska du använda EU-kommissionens eurokurs som fastställs varje månad, när du skickar in din ansökan till oss.  Se eurokurs på kommissionens webbplats

I ”Min Ansökan” ska norsk kostnads- och finansieringsbudget anges i euro. Eftersom Norge använder en fast kurs på 10 norska kronor används den för att omvandla NOK till EUR.

Allmänna frågor

En kort text om allmänna frågor
5 frågor besvarade under denna kategori, klicka för att se alla frågor

Vid varje ansökan om utbetalning ska indikatorer rapporteras både i delrapporten och i systemet Min ansökan.

Så här går du till väga.

Samarbete över gränsen är ett grundläggande kriterium för Interregprojekt. Projekten ska ha ett tydligt gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med långsiktiga effekter. Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat.

Några frågor att besvara i ansökan:

Skulle vi kunna genomföra detta enbart i det egna landet?

Varför inte?

Om vi gjorde det bara i vårt eget land, skulle resultatet bli detsamma?

Vad är det vi tillför i projektet till det andra landet?

Finns det kompetensöverföring?

Regioner utanför programområdet kan generellt sett ta del av 20 % av programmets EU-medel. Totalen ska alltså högst bli 20 % på programnivå. Det betyder att enstaka projekt kan få en finansiering med ett högre procenttal. Det är dock viktigt att resultatet av projektverksamheten kommer programområdet till del.

För den svenska delen av ansökan ska du använda EU-kommissionens eurokurs som fastställs varje månad, när du skickar in din ansökan till oss.  Se eurokurs på kommissionens webbplats

I ”Min Ansökan” ska norsk kostnads- och finansieringsbudget anges i euro. Eftersom Norge använder en fast kurs på 10 norska kronor används den för att omvandla NOK till EUR.

Projekt ska ha tillgång till goda kunskaper om LOU och LUF. Om ni som stödmottagare inte omfattas av dessa lagar ska någon eller några i projektet ha goda kunskaper om det särskilda inköpsförfarandet som baseras på principerna i LOU (tidigare kallat affärsmässighet). På Upphandlingsmyndigheten.se finns aktuell information.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.