Följande 6 projekt har prioriterats av styrkommittéerna i Centrala Skandinavien och Nordens gröna bälte:

Gränsens smaker – kompetens, kapacitet och köpkraft för hållbara måltider i Värmland och Østfold

Prioriteringar: En smartare gränsregion
Specifikt mål: Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag, inbegripet genom produktiva investeringar
Projektperiod: 1 Maj 2024 – 30 april 2027
Svensk projektägare: Nifa – branschorganisation för livsmedelsföretag i Värmland Ekonomisk förening
Norsk projektägare: INSPIRIA SCIENCE CENTER AS
Total budget: 794 510 EURO
Belopp som sökts för EU-medel: 267 779 EURO
Belopp som sökts för IR-medel: 114 763 EURO

Projektets mål är att öka produktionen och inköp av lokal mat och bygger på ett tidigare förprojekt. Genom att bevara och förädla lokalt producerad mat, med stöd av en stark efterfrågan genom offentlig upphandling, syftar projektet till att ge både producenter och kunder möjlighet att investera i en hållbar framtid för lokal produktion av mat och dryck.

Projektet kommer att skapa gränsöverskridande initiativ där producenter och kunder möts både individuellt och tillsammans för att dela erfarenheter, inspirera, få insikter och konkreta verktyg som kan användas och spridas för att skapa medvetenhet och intresse för hållbar mat bland inköpare, konsumenter, arbetskraft, investerare etc.

Dessa insatser kommer att skapa kapacitet, kompetens och köpkraft för hållbar mat på båda sidor om gränsen, så att producenterna kan växa och självförsörjningsgraden ökar i både Sverige och Norge.

Cross Border Biking – CBB

Prioriteringar: En mer social gränsregion
Specifikt mål: Främja kulturens och den hållbara turismens roll för ekonomisk utveckling, social delaktighet och social innovation
Projektperiod: 2 september 2024 – 31 Augusti 2027
Svensk projektägare: Visit Värmland ekonomisk förening
Norsk projektägare: Foreningen Grensekomiteen Värmland-Østfold
Total budget: 1.629.843 EURO
Belopp som sökts för EU-medel: 673 018 EURO
Belopp som sökts för IR-medel: 288 435 EURO

Cykelturism är en resetrend som växer både nationellt och internationellt och som har en betydande marknadspotential. Cykling är ett hållbart sätt att resa, och cykelturister stannar ofta länge i ett område och spenderar pengar lokalt. Detta är positivt för den lokala utvecklingen och för företagens ekonomiska hållbarhet.

Projektet kommer att utnyttja befintlig infrastruktur med nationellt standardiserade cykelvägar på båda sidor av gränsen inom projektområdet. Dessutom syftar projektet till att komplettera leder med ’missing links’ mellan dessa för att förbättra det totala cykelutbudet.

Målgruppen för projektet är små och medelstora företag, och projektet syftar till att förbättra cykelvägarnas attraktivitet. Man fokuserar också aktivt på produktutveckling och marknadsexpansion genom långsiktiga affärssamarbeten mellan lokala företag och researrangörer.

Cirkulära synergier mellan land och vatten

Prioriteringar: En grönare gränsregion
Specifikt mål: Främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomidelaktighet och social innovation
Projektperiod: 1 juni 2024 – 31 december 2027
Svensk projektägare: RISE Processum AB
Svensk medsökande: Torsta AB och Umeå universitet
Norsk projektägare: Namdal regionråd
Total budget: 680 308 EURO
Belopp som sökts för EU-medel: 265 408 EURO
Belopp som sökts för IR-medel: 110 000 EURO

Ur både ett hållbarhets- och självförsörjningsperspektiv finns det stor utvecklingspotential av biobaserade
gödsel inom Nordens gröna bälte. Projektet kommer gödsla med fiskslam vid odlingsförsök, specifikt till
nordligt anpassade proteingrödor, som ett ytterligare led i att stärka självförsörjning.

Projektet vill se hur sidoströmmar och restströmmar från en produktion kan vara en viktig resurs i andra produktioner. Genom samordning av insatsfaktorer och initiativ kommer projektet att ha en helhetlig och överordnat infallsvinkel, och kommer på så sätt att bidra till en större grad av samarbete på tvärs inom olika områden. Projektet kommer att ha speciellt fokus på slam från akvakultur som resurs i nya produktioner.

TRÅD

Prioriteringar: En grönare gränsregion
Specifikt mål: Främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomidelaktighet och social innovation
Projektperiod: 25 april 2024 – 24 april 2027
Svensk projektägare: Åre kommun
Svensk medsökande: Bergs kommun och Östersund kommun
Norsk projektägare: Trondheim kommune
Total budget: 737 202 EURO
Belopp som sökts för EU-medel: 400 265 EURO
Belopp som sökts för IR-medel: 115 100 EURO

Åre kommun och Trondheim kommune med samarbetspartners vill främja en förflyttning från en linjär till en cirkulär hantering av textila material. Projektet har som mål att finna en väg vidare kring hur regionen ska hantera existerande textilavfall, samtidigt som det utvecklas och testas en arbetsmetod för att förebygga framtida textilavfall. Projektet kommer att genom gränsöverskridande workshops och rundabordssamtal ta fram gemensamma handlingsplaner, genom gemensam kommunikation jobba med att informera och kompetensutveckla om konsument- och producentansvar samt utveckla gemensamma arbetssätt och metoder i regionen.

RISK

Prioriteringar: En grönare gränsregion
Specifikt mål: Främja klimatanpassning, förebyggande av katastrofrisker och motståndskraft, med beaktande av ekosystembaserade tillvägagångssätt
Projektperiod: 2 september 2024 – 31 augusti 2027
Svensk projektägare: Skogsstyrelsen
Svensk medsökande: Skogforsk och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Norsk projektägare: Woodworks! Cluster
Total budget:787 740 EURO
Belopp som sökts för EU-medel: 350 077 EURO
Belopp som sökts för IR-medel: 124 700 EURO

Projektet vill upprätthålla ett hållbart brukande av skogen i ett förändrat klimat med förändrade vattenflöden, perioder med torka och risker med ras och skred. Projektet ska ha fokus på säkerhet och risk i planläggningsfasen, under och efter skogsdrift, med tanke på att förebygga risk för liv, hälsa och miljö. Projektet ska jobba med att identifiera riskområden och långsiktiga förhållande knutna till träslagsblandning och skogsskötsel.

Projektets mål är att samla kunskap och förmedla den vidare till skogsnäringen genom rutiner och verktyg, och på så sätt försöka etablera varaktiga system.

Lärare utan gränser

Prioriteringar: En starkare gränsregion
Specifikt mål: Andra aktiviteter för att stödja bättre styrning genom samarbete
Projektperiod: 16 maj 2024 – 15 maj 2027
Svensk projektägare: Mittuniversitetet
Norsk projektägare: Nord universitet
Total budget: 1 090 213 EURO
Belopp som sökts för EU-medel: 455 000 EURO
Belopp som sökts för IR-medel: 195 000 EURO

Projektets huvudsakliga mål är att skapa förutsättningar för gränsöverskridande samverkan
mellan kommuner, lärare, lärosäten och lärarstudenter, för att vända utvecklingen kring minskat antal sökande till lärarutbildningar och bristen på behöriga lärare i regionen. Samverkan
kommer att ske via nätverk och interregional forskning (statistiska data och policy/mediadata),
för att dels utveckla nya, hållbara arbetssätt för att rekrytera och behålla lärare, dels för att
utveckla forskningsbaserad interregional kunskap.

Nya projekt beviljade i Interreg Sverige-Norge

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.