Følgende seks prosjekter har blitt prioritert av styringskomiteene i Sentrale Skandinavia og Nordens Grønne Belte:

Grensens smaker – kompetanse, kapasitet og kjøpekraft for bærekraftige måltider i Värmland og Østfold

Prioritering: En smartere grenseregion
Spesifikt mål: Forbedre bærekraftig vekst og konkurranseevne i små og mellomstore bedrifter og skape arbeidsplasser i disse bedriftene, blant annet gjennom produktive investeringer
Prosjektperiode: 1. mai 2024 – 30. april 2027
Svensk prosjekteier: Nifa – bransjeorganisasjon for næringsmiddelbedrifter i Värmland Ekonomisk förening
Norsk prosjekteier: INSPIRIA SCIENCE CENTER AS
Totalt budsjett: 794 510 euro
Beløp EU-midler: 267 779 EURO
Beløp IR-midler: 114 763 EURO

Prosjektet har som mål å øke produksjonen og innkjøpet av lokal mat, og bygger på et tidligere forprosjekt. Ved å konservere og foredle lokalprodusert mat, støttet av en sterk etterspørsel gjennom offentlige innkjøp, har prosjektet som mål å gi både produsenter og kunder mulighet til å investere i en bærekraftig fremtid for lokal mat- og drikkeproduksjon.

Prosjektet skal skape grenseoverskridende initiativer der produsenter og kunder møtes både hver for seg og sammen for å dele erfaringer, inspirere, få innsikt og konkrete verktøy som kan brukes og spres for å skape bevissthet og interesse for bærekraftig mat blant innkjøpere, forbrukere, arbeidskraft, investorer osv.

Dette arbeidet vil bygge opp kapasitet, kompetanse og kjøpekraft for bærekraftig mat på begge sider av grensen, slik at produsentene kan vokse og øke selvforsyningsgraden i både Sverige og Norge.

Cross Border Biking – CBB

Prioritering: En mer sosial grenseregion
Spesifikt mål: Fremme kulturens og den bærekraftige turismens rolle for økonomisk utvikling, sosial inkludering og sosial innovasjon
Prosjektperiode: 2. september 2024 – 31. august 2027
Svensk prosjekteier: Visit Värmland ekonomisk förening
Norsk prosjekteier: Foreningen Grensekomiteen Värmland-Østfold
Totalt budsjett: 1.629.843 EURO
Beløp EU-midler: 673 018 EURO
Beløp IR-midler: 288 435 EURO

Sykkelturisme er en reisetrend som vokser både nasjonalt og internasjonalt, og som har et betydelig markedspotensial. Sykling er en bærekraftig måte å reise på, og sykkelturister blir ofte lenge i et område og bruker penger lokalt. Dette er positivt for den lokale utviklingen og for bedriftenes økonomiske bærekraft.

Prosjektet vil gjøre bruk av eksisterende infrastruktur med nasjonalt standardiserte sykkelveier på begge sider av grensen innenfor prosjektområdet. I tillegg har prosjektet som mål å fullføre ruter med «missing links» mellom dem for å forbedre det samlede sykkeltilbudet.

Prosjektet er rettet mot små og mellomstore bedrifter og har som mål å gjøre sykkelveiene mer attraktive. Det satses også aktivt på produktutvikling og markedsekspansjon gjennom langsiktige forretningssamarbeid mellom lokale selskaper og turoperatører.

TRÅD

Prioritering: Grønnere grenseregion
Spesifikt mål: Fremme overgangen til en sirkulær og ressurseffektiv økonomi, inkludering og sosial innovasjon
Prosjektperiode: 25. april 2024 – 24. april 2027
Svensk prosjekteier: Åre kommune
Svenske medsøkere: Bergs kommun og Östersunds kommun
Norsk prosjekteier: Trondheim kommune
Totalt budsjett: 737 202 EURO
Beløp EU-midler: 400 265 EURO
Beløp IR-midler: 115 100 EURO

Åre kommune og Trondheim kommune med partnere ønsker å fremme et skifte fra en lineær til en sirkulær håndtering av tekstilmaterialer. Prosjektet har som mål å finne en vei videre for hvordan regionen skal håndtere eksisterende tekstilavfall, samtidig som man utvikler og tester en arbeidsmetode for å forebygge fremtidig tekstilavfall. Gjennom grenseoverskridende workshoper og rundebordskonferanser skal prosjektet utvikle felles handlingsplaner, arbeide med felles kommunikasjon for å informere og utvikle kompetanse om forbruker- og produsentansvar, og utvikle felles tilnærminger og metoder i regionen.

RISK

Prioritering Grønnere grenseregion
Spesifikt mål: Fremme klimatilpasning, katastroferisikoreduksjon og motstandsdyktighet, med hensyn til økosystembaserte tilnærminger
Prosjektperiode: 2. september 2024 – 31. august 2027
Svensk prosjekteier: Skogsstyrelsen i Sverige
Svenske medsøkere: Skogforsk og Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Norsk prosjekteier: Woodworks! Klynge
Totalt budsjett:787 740 EURO
Beløp EU-midler: 350 077 EURO
Beløp IR-midler: 124 700 EUR

Prosjektet har som mål å opprettholde en bærekraftig skogforvaltning i et klima i endring, med skiftende vannføring, tørkeperioder og risiko for jordskred. Prosjektet vil fokusere på sikkerhet og risiko i planleggingsfasen, under og etter skogsdrift, med sikte på å forebygge risiko for liv, helse og miljø. Prosjektet skal identifisere risikoområder og langsiktige forhold knyttet til treslagsblanding og skogforvaltning.

Målet med prosjektet er å samle kunnskap og videreformidle den til skogbruksnæringen gjennom prosedyrer og verktøy, og på den måten forsøke å etablere bærekraftige systemer.

Lærere uten grenser

Prioritering: En sterkere grenseregion
Spesifikt mål: Andre aktiviteter for å støtte bedre styresett gjennom samarbeid
Prosjektperiode: 16. mai 2024 – 15. mai 2027
Svensk prosjekteier: Mittuniversitetet i Sverige
Norsk prosjekteier: Nord universitet
Totalt budsjett: 1 090 213 EURO
Beløp EU-midler: 455 000 EURO
Beløp IR-midler 195 000 EURO

Hovedmålet med prosjektet er å skape forutsetninger for samarbeid over landegrensene
mellom kommuner, lærere, høyere utdanningsinstitusjoner og lærerstudenter, for å snu trenden med synkende søkertall til lærerutdanningene og mangel på kvalifiserte lærere i regionen. Samarbeid
vil skje gjennom nettverksbygging og interregional forskning (statistiske data og data om politikk/medier),
å utvikle nye, bærekraftige måter å jobbe på for å rekruttere og beholde lærere, og å
utvikle forskningsbasert interregional kunnskap.

Nye prosjekter i Interreg Sverige-Norge

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.