Informasjon til deg som ønsker å søke prosjekter

Søk etter prosjekter

Søk på prosjekter

Målet med Interreg Sverige-Norge er å skape samarbeid mellom våre land. Samarbeidet skal føre til utvikling som gir merverdier som ellers ikke ville gått tapt. Enkelt sagt, vi vil ha 1 + 1 = 3.

Rådfør deg alltid med en prosjektrådgiver før du starter prosjektplanlegging.

I prosjektguiden finner du veiledningen du trenger for å kunne utvikle, søke, gjennomføre og gjennomføre et Interreg-prosjekt. Prosjekthåndboken er under utvikling og forventes ferdigstilt innen kort tid.

Hvem kan søke

Det skal alltid være en svensk og en norsk søker. Du ser etter en passende partner for prosjektet. Det kan være inneinstitusjoner, regioner, fylker og kommuner, offentlige organisasjoner, næringsforeninger, ideelle foreninger.

Bedrifter kan være søkere, men da må man være forberedt på å formidle resultatene offentlig. Det kan ikke bare komme din egen bedrift eller partiet på den andre siden av grensen til gode.

Privatpersoner kan ikke Søk.

Din idé

Start fra en idé. Er det et problem som skal løses?

Beskriv problemet, hvordan du har tenkt å løse det, hva resultatet blir på slutten av prosjektet og på lengre sikt.

Pilotstudie

Trenger du mer informasjon for å komme videre eller er du usikker på hvilke aktører som trengs i et prosjekt? Da anbefaler vi at du søker om mulighetsstudie, som er et prosjekt på ca 6 måneder til ett år.

Prosjekt

Hvis du vet nøyaktig hva du skal gjøre i prosjektet og hvem som skal være med, kan du søke på et hovedprosjekt umiddelbart. Kan vare tre år og har ikke noe budsjetttak.

Småskala prosjekt

Du vet hvilke aktører som skal delta, men gjennomføringen skjer om ca 1-2 år og trolig mellom noen få parter.

Dette gjør lokale innbyggere og sivilsamfunn i stand til å engasjere seg og utvikle mål og gjennomføre aktiviteter.  

Test ideen din

Test ideen din med våre prosjektkonsulenter. Fyll ut denne malen og send dokumentet til en av våre prosjektkonsulenter.

Du får tilbakemelding, enten via e-post eller gjennom et digitalt møte.

Grenseregional merverdi

Hvorfor er det bra å løse spørsmålet ditt med et svensk-norsk samarbeid?

Vi tar utgangspunkt i disse tre kriteriene:

Grensen som ressurs

Prosjekter som ser likheter eller forskjeller på tvers av landegrenser som en nødvendig ressurs for å skape resultater og felles læring, som kunnskap, forskning, eksperter mv.

Utnyttelse av kritisk masse

Prosjekter som bruker potensialet til å jobbe på tvers som en forutsetning for å skape resultater, som for eksempel en større base av bedrifter, studenter, turister mv.

Å bygge bro over grensebarrierer

Juridiske, administrative, fysiske eller oppfattede grensebarrierer.

Minst én av disse må være oppfylt for at det skal være aktuelt å søke midler fra Interreg Sverige-Norge. Husk å prøve å utnytte hverandres kompetanse og beskriv hvordan dere kan utfylle hverandre.

Mål for programmet

Start med å identifisere behovene dine, og undersøk deretter om prosjektet ditt passer til noen av programmets spesifikke mål 

Les mer om målene og ta et eksempel her

Budsjett og finansiering

Du søker om midlene du trenger for å gjennomføre prosjektet. Det er ingen tak for kostnadsbudsjettet, men det skal være kostnadseffektivt i forhold til prosjektets virksomhet.

Kostnadsbudsjett

Start med å lage et kostnadsbudsjett.

Du må fortelle oss hva du skal bruke pengene til før du starter prosjektet.

Alle skal levere et detaljert kostnadsbudsjett som vedlegg, sammen med søknaden.

Vi vurderer om ditt prosjekt er kostnadseffektivt ut fra dette. Vi vurderer også om du har satt av riktige ressurser i prosjektet.

Last ned svensk budsjettmal for engangsbeløp her.

Last ned svensk budsjettmal for personalkrevende prosjekter her.

Medsøker

En medsøker er en part som skal bidra aktivt i programmet.
Du velger selv om du vil ha medsøkere eller ikke.

Hver medsøker må ha sitt eget budsjett, med midler til å dekke kostnadene.

Det er tiltakshavers ansvar å rapportere medsøkernes kostnader.

Finansiering av prosjektet

Alle kostnader skal finansieres.

På svensk side finansierer Interreg Sverige-Norge med 65% på svensk side. På norsk side er kostnadene finansiert med 50%.

Finansiering kan komme fra jobbet tid eller kontanter.

Både din egen organisasjon, medsøkere eller andre samarbeidspartnere kan finansiere med egen tid. 

Finansiering i kontanter kan komme fra enhver organisasjon eller bedrift. De trenger ikke være involvert i prosjektets aktiviteter for å finansiere prosjektet.

Både når det gjelder finansiering i tide og kontanter, er det prosjekteier som har ansvaret for at finansiering kommer inn og rapporteres.

Forenklede regnskapsalternativer

Når du har fått vedtak og skal melde fra, kan det gjøres via tre ulike alternativer:

Engangssum

Du kan velge dette alternativet hvis du har en mulighetsstudie eller et småskalaprosjekt. Du trenger ikke rapportere kostnader. Vurderingen gjøres på resultatet du har fått i prosjektet.

Personalkostnader + 40%

Hvis prosjektets personalkostnader utgjør en vesentlig del av prosjektet, minst 45 % av det svenske budsjettet, kan du velge dette alternativet. Da trenger du kun å rapportere personalkostnadene, andre kostnader vil være en standard på 40% av personalkostnadene.

Faktiske kostnader

Dersom prosjektet ditt har en stor andel kostnader på andre kostnadsposter, som reiser, eksterne tjenester eller utstyr, skal du rapportere de faktiske kostnadene. Dette inkluderer også en 15%-standard for personalkostnader. Du kan også velge å ha en 6% standard for reiseutgifter.

har du spørsmål? Ta kontakt med en prosjektrådgiver.

Lag en felles søknad

Skriv prosjektplanen sammen med partneren din på andre siden av grensen.
Du bruker deretter den vanlige informasjonen din til å lage applikasjonen. Applikasjonen er laget i to forskjellige systemer, Min søknad og Regionalforvaltning.no og må være identiske.

Beslutningsprosess

Det tar ca 12 uker fra samtalen er stengt til du får vedtak. Du kan velge å sette startdatoen for prosjektet til samme dato som du sender inn søknaden. Men starter du prosjektet før en beslutning, gjør du det på eget ansvar.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige – Norge for forrige periode (2014–2020) via knappen under.