Informasjon til deg som ønsker å søke prosjekter

Søk etter prosjekter

Søk på prosjekter

Denne siden gir generell veiledning om hvordan du søker på et prosjekt. I prosjekthåndboken det er nødvendig informasjon som trengs for å søke etter og drive et prosjekt på best mulig måte.

Målet til Interreg Sverige-Norge er å skape samarbeid mellom våre land. Samarbeidet skal føre til utvikling og merverdi som ellers ikke ville ha oppstått. 

Enkelt sagt skal prosjektene bidra til 1+1=3.

Addisjonalitet er et av prinsippene som Interreg Sverige-Norge må ta hensyn til ved tildeling av prosjektstøtte. Dette innebærer at driftsstøtte til etablert regulær eller lovpålagt drift ikke kan finansieres. For at en søknad skal få støtte, må det fremgå at prosjektet er innovativt med tanke på innhold, type, organisering eller gjennomføringsform. 

Ta kontakt med en prosjektrådgiver før du starter prosjektplanleggingen. En gjennomtenkt prosjektsøknad tar vanligvis 6 -12 måneder å utarbeide.

Hvem kan søke

Det skal alltid være en svensk og en norsk søker. Du ser selv etter en passende partner til prosjektet. Det kan være inneinstitusjoner, regioner, fylke og kommuner, offentlige organisasjoner, bransjeorganisasjoner og ideelle foreninger.

Privatpersoner kan ikke søk.

Tips! Hvis du ser etter en prosjektpartner anbefaler vi å gå nedenfor Innvilget prosjekt 2014-2020 for å finne tidligere prosjekteiere.  

Grenseregional merverdi

Når man planlegger prosjektet er det viktig å avklare hvorfor man samarbeider på tvers av landegrensene. Jo tydeligere dette er definert, jo større er sannsynligheten for at prosjektet oppnår et konkret resultat. Vurder å prøve å dra nytte av hverandres ferdigheter og beskriv hvordan dere kan utfylle hverandre. Du kan oppnå merverdi på tvers av regioner ved å:

  • Løse felles utfordringer, hvor innsats fra begge land kreves.
  • Å bringe sammen mennesker eller organisasjoner med ulike ferdigheter.
  • Se markedspotensialet over hele grensen, i stedet for bare regionalt i ditt eget land.

Prosjektplanlegging

Start fra en idé. Er det et problem som skal løses?

Beskriv problemet, hvordan du har tenkt å løse det, hva blir til resultatet på slutten av prosjektet og på lengre sikt.

Mal for resultater og mål kan være en hjelp dersom du selv ønsker å få et klart bilde av prosjektets mål og resultater knyttet til aktiviteter og effekter.

Forstudie

Trenger du mer informasjon for å kunne gjennomføre et fullskalaprosjekt? Eller har du identifisert et behov eller et problem, men trenger å spesifisere hvilke aktører som trengs i prosjektet eller hvilke grenser som er nødvendige? Da anbefaler vi en forstudie på maks 8 måneder.

Prosjekt

Hvis du vet nøyaktig hva du skal gjøre i prosjektet og hvem som skal være med, så kan du søke på et hovedprosjekt umiddelbart. Et hovedprosjekt kan vare i tre år.

Småskala prosjekt

I et småskalaprosjekt er det en klar start og stopp. Du vet hvilke aktører som skal delta, men gjennomføringen foregår i ca 1-2 år og er trolig mellom noen få parter.

Dette gjør lokale innbyggere og sivilsamfunn i stand til å engasjere seg og utvikle mål og gjennomføre aktiviteter.  

Test ideen din

Test ideen din ved å fullfør denne idéskissen og send til en av våre prosjektrådgivere.

Du får tilbakemelding, enten via e-post eller gjennom et digitalt møte.

Mål for programmet

Start med å identifisere dine behov, så undersøker du om prosjektet passer til noen av programmets spesifikke mål.

Les mer om de konkrete målene og ta del i ulike eksempler.

Indikatorer

I prosjektsøknaden må du spesifisere indikatorer. Disse settes ut fra programmets spesifikke mål og måles på et aggregert nivå. Når prosjektet rapporterer indikatorene til Interreg Sverige-Norge, bidrar du til å demonstrere programmets resultatoppnåelse. Prosjektmanualen angir hvilke indikatorer som gjelder for de ulike konkrete målene.

Budsjett og finansiering

Du søker om midlene du trenger for å gjennomføre prosjektet. Det er ingen tak for kostnadsbudsjettet, men det skal være kostnadseffektivt i forhold til prosjektets virksomhet. 

Valuta

Valutaen for programmet er euro. 

I Sverige (Min søknad) må du bruke euro (EUR), både i Søknad om støtte og i Tids- og aktivitetsplanen. For den svenske siden brukes EU-kommisjonens eurokurs for måneden søknaden sendes inn. 

I Norge (regionalfortvaltning.no) er all finansiering i norske kroner (NOK). Det norske budsjettet omregnes automatisk til euro med en fast kurs på 10,0. Denne brukes til intern statistikk og rapportering til Overvåkingsutvalget mv.

Kostnadsbudsjett

Start med å lage et kostnadsbudsjett, bruk gjeldende eurokurs. Det norske budsjettet skal også føres i euro i Min søknad.

Du må fortelle oss hva du skal bruke pengene til før du starter prosjektet. Alle skal derfor levere en detaljert kostnads- og finansieringsplan som vedlegg, sammen med søknaden.

Vi vurderer om ditt prosjekt er kostnadseffektivt ut fra dette. Vi vurderer også om du har satt av riktige ressurser i prosjektet.

Detaljert norsk kostnads- og finansieringsplan

Svensk kostnads- og finansieringsplan/budsjettmal

Medsøker (gjelder kun svensk side)

En medsøker er en part som skal bidra aktivt i programmet. Hver medsøker må ha eget budsjett, med midler som dekker kostnadene. Det er tiltakshavers ansvar å rapportere medsøkernes kostnader. 

Du velger selv om du vil ha medsøkere eller ikke. På svensk side er det mulig med to medsøkerpartier.

Finansiering av prosjektet

Alle kostnader skal finansieres. Søker du ekstern finansiering bør dette gjøres i god tid før prosjektsøknaden sendes Interreg Sverige-Norge. Vær oppmerksom på at andre finansieringsgiveres søknadsperioder kan variere Interreg kunngjøringer.

På svensk side finansierer Interreg Sverige-Norge med 65%. På norsk side er prosjektet finansiert med 50% IR-midler. Både egen organisasjon (søker) og medsøkere kan finansiere med egen tid eller kontanter. 

På svensk side kan en ekstern medfinansierer kun bidra med kontanter. På norsk side godkjennes arbeidstid fra medfinansiører.

Finansiering i kontanter kan komme fra enhver organisasjon eller bedrift. De trenger ikke være involvert i prosjektets aktiviteter for å finansiere prosjektet.

Både når det gjelder finansiering i tide og kontanter, er det prosjekteier som har ansvaret for at finansiering kommer inn og rapporteres.

Prosjektets samlede støtte skal ikke fordelt likt mellom de to landene. Forholdet mellom etterspurt beløp på svensk og norsk side bør være 70-30 i hvert prosjekt. EU-støtte på svensk side skal være minimum 70% og IR-midler på norsk side maksimalt 30%.

Du kan bruke dette til å støtte beregningene fordelingstabell

Forenklede regnskapsalternativer (gjelder kun Sverige)

Regnskap kan gjøres via tre ulike alternativer. Vedtaket angir hvilket regnskapsalternativ som skal benyttes. 

Engangssum

Dette alternativet kan velges hvis du har en mulighetsstudie eller et småskalaprosjekt. Du trenger ikke rapportere kostnader. Vurderingen gjøres på resultatet du har vist i prosjektet.

Personalkostnader + 40%

I dette regnskapsalternativet trenger du kun å rapportere personalkostnadene, andre kostnader vil være en mal på 40% av personalkostnadene.

Faktiske kostnader

Dersom prosjektet ditt har en stor andel kostnader fra andre kostnadstyper som reiser, eksterne tjenester eller utstyr, skal du rapportere de faktiske kostnadene. Dette inkluderer også en mal på 15% for personalkostnader. Du kan også velge å ha en mal på maks 15% for reisekostnader.

Tabell over ulike prosjekttyper og regnskapsmuligheter

har du spørsmål? Ta kontakt med en prosjektrådgiver.

Kommunikasjonsplan

Tildele ressurser til en kommunikator for å ggi dere de beste forutsetningene helt fra starten. Vær oppmerksom på at for større prosjekter er det et krav at prosjektene lager en kommunikasjonsplan. Bruk kommunikasjon som et verktøy gjennom hele prosjektet. 

Lag en felles søknad

Skriv prosjektplanen sammen med partneren din på den andre siden av grensen. Du bruker den delte informasjonen til å lage en applikasjon. Applikasjonen er laget i to forskjellige systemer, Min søknad og Regionalforvaltning.no og må ha samme innhold. 

Skriv søknaden slik at en leser uten forkunnskaper om virksomhetens karakter kan få en god forståelse av prosjektets bakgrunn, mål, aktiviteter, forventede resultater og langsiktige effekter. Et tips er å la noen som ikke er kjent med prosjektet lese gjennom søknaden før du sender den inn. 

I din felles søknad skal språket være både svensk og norsk. Eventuelle kart, diagrammer eller bilder kan legges ved i egne dokumenter.

Husk å last også ned et signaturdokument fra underskriveren i Min søknad på svensk side .

Beslutningsprosess

For et hovedprosjekt tar det cirka 12 uker fra utlysningen stenger til du får vedtak. Du kan velge å sette oppstartsdatoen for prosjektet til samme dato som søknaden sendes inn. Velger du å starte prosjektet før avgjørelsen, gjør du det på eget ansvar.

Mulighetsstudier og småskalaprosjekter kan søkes fortløpende mellom utlysninger. Prioritering av vedtak skjer gjennom en skriftlig prosedyre. Beslutningsprosessen tar ca. 12 uker.

Kunngjøringer

Fra 2023 vil det være to utrykninger per år:

  • 15. januar til 15. februar
  • 15. august til 15. september


Vær oppmerksom på at pågående prosjekter og mulighetsstudier må være gjennomført før ny søknad sendes inn.

Mulighetsstudier og småskalaprosjekter kan søkes fortløpende.

Kunngjøringsplan i lenken nedenfor:

Utlysninger i et åpent maskinlesbart format

Programdokument

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige – Norge for forrige periode (2014–2020) via knappen under.