Informasjon til deg som ønsker å søke prosjekter

Søk etter prosjekter

Søk på prosjekter

Målet til Interreg Sverige-Norge er å skape samarbeid mellom våre land. Samarbeidet skal føre til utvikling og merverdi som ellers ikke ville ha oppstått.

Enkelt sagt, vi vil ha 1+1=3.

Ta kontakt med en prosjektrådgiver før du starter prosjektering.

I prosjektmanualen vil du finne veiledningen som trengs for å kunne utvikle, søke etter, gjennomføre og fullføre et Interreg-prosjekt. 

I 2022 vil det være to muligheter for å søke. Vær oppmerksom på at pågående prosjekter og mulighetsstudier må være gjennomført før ny søknad sendes inn.

Første utlysning var 15. mai – 15. juni. Vedtak vil bli tatt i september. 

Den andre utlysningen er planlagt til 15. oktober – 15. november. Vedtak vil bli tatt i januar-februar.

Hvem kan søke

Det skal alltid være en svensk og en norsk søker. Du ser selv etter en passende partner til prosjektet. Det kan være inneinstitusjoner, regioner, fylke og kommuner, offentlige organisasjoner, bransjeorganisasjoner og ideelle foreninger.

Privatpersoner kan ikke Søk.

Tips! Hvis du ser etter en prosjektpartner anbefaler vi å gå nedenfor Innvilget prosjekt 2014-2020 for å finne tidligere prosjekteiere.  

Din idé

Start fra en idé. Er det et problem som skal løses?

Beskriv problemet, hvordan du har tenkt å løse det, hva resultatet blir på slutten av prosjektet og på lengre sikt.

Mal for resultater og mål kan være en hjelp dersom du selv ønsker å få et klart bilde av prosjektets mål og resultater knyttet til aktiviteter og effekter.

Pilotstudie

Trenger du mer informasjon for å gå videre eller er du usikker på hvilke aktører som trengs i et prosjekt? Da anbefaler vi en forstudie på maks 8 måneder.

Prosjekt

Hvis du vet nøyaktig hva du skal gjøre i prosjektet og hvem som skal være med, så kan du søke på et hovedprosjekt umiddelbart. De kan vare i tre år og har ikke noe budsjetttak.

Småskala prosjekt

I et småskalaprosjekt vet man hvilke aktører som skal delta, men gjennomføringen foregår i ca 1-2 år og er trolig mellom noen få parter.

Dette gjør lokale innbyggere og sivilsamfunn i stand til å engasjere seg og utvikle mål og gjennomføre aktiviteter.  

Test ideen din

Test ideen din med våre prosjektrådgivere. Fullfør denne idéskissen og send til en av våre prosjektrådgivere.

Du får tilbakemelding, enten via e-post eller gjennom et digitalt møte.

Grenseregional merverdi

Grenseoverskridende samarbeid er et grunnleggende kriterium for Interreg-prosjekter. Ssamarbeidet skal føre til utvikling av virksomheten i begge land. Samarbeidet skal gi større merverdi enn om man hadde jobbet parallelt i hvert land.

Prosjektene skal kunne demonstrere tverrregional merverdi. Dette kan for eksempel bety at:

  • Løse felles utfordringer, hvor innsats fra begge land kreves.
  • Å bringe sammen mennesker eller organisasjoner med ulike ferdigheter.
  • Se markedspotensialet over hele grensen, i stedet for bare regionalt i ditt eget land.

 

Når man planlegger prosjektet er det viktig å avklare hvorfor man samarbeider på tvers av landegrensene. Jo tydeligere dette er definert, jo større er sannsynligheten for at prosjektet oppnår et konkret resultat. Vurder å prøve å dra nytte av hverandres ferdigheter og beskriv hvordan dere kan utfylle hverandre.

Noen spørsmål du bør stille deg selv er:

  • Kunne vi implementert dette bare i vårt eget land?
  • Hvis vi bare gjorde det i vårt eget land, ville resultatet vært det samme?
  • Hva bringer vi til det andre landet i prosjektet?
  • Er det en kompetanseoverføring?
  • Hvorfor skal problemet løses over grensen?

Mål for programmet

Start med å identifisere dine behov, så undersøker du om prosjektet passer til noen av programmets spesifikke mål.

Les mer om målene og ta et eksempel her

Budsjett og finansiering

Du søker om midlene du trenger for å gjennomføre prosjektet. Det er ingen tak for kostnadsbudsjettet, men det skal være kostnadseffektivt i forhold til prosjektets virksomhet. 

Kostnadsbudsjett

Start med å lage et kostnadsbudsjett, bruk gjeldende eurokurs.

Du må fortelle oss hva du skal bruke pengene til før du starter prosjektet.

Alle skal derfor levere en detaljert kostnads- og finansieringsplan som vedlegg, sammen med søknaden. ENbruke gjeldende eurokurs.

Vi vurderer om ditt prosjekt er kostnadseffektivt ut fra dette. Vi vurderer også om du har satt av riktige ressurser i prosjektet.

Norsk kostnads- og finansieringsplan

Svensk kostnads- og finansieringsplan for engangsbeløp

Svensk kostnads- og finansieringsplan for personalkrevende prosjekter

Svensk budsjettmal, prosjekter som har medsøkere

Medsøker

En medsøker er en part som skal bidra aktivt i programmet.
Du velger selv om du vil ha medsøkere eller ikke. På svensk side er det mulig med to medsøkerpartier.

Hver medsøker må ha sitt eget budsjett, med midler til å dekke kostnadene.

Det er tiltakshavers ansvar å rapportere medsøkernes kostnader. 

Finansiering av prosjektet

Alle kostnader skal finansieres.

På svensk side finansierer Interreg Sverige-Norge med 65%. På norsk side finansierer de med 50% IR-midler.

Både egen organisasjon (søker) og medsøkere kan finansiere med egen tid eller kontanter. På svensk side kan en medfinansierer kun bidra med kontanter. På norsk side godkjennes arbeidstid fra medfinansiører.

Finansiering i kontanter kan komme fra enhver organisasjon eller bedrift. De trenger ikke være involvert i prosjektets aktiviteter for å finansiere prosjektet.

Både når det gjelder finansiering i tide og kontanter, er det prosjekteier som har ansvaret for at finansiering kommer inn og rapporteres.

Prosjektets samlede støtte skal ikke fordelt likt mellom de to landene. Forholdet mellom etterspurt beløp på svensk og norsk side bør være 70-30 i hvert prosjekt. EU-støtte på svensk side skal være minimum 70% og IR-midler på norsk side maksimalt 30%.

Du kan bruke dette til å støtte beregningene fordelingstabell

Forenklede regnskapsalternativer (gjelder kun Sverige)

Regnskap kan gjøres via tre ulike alternativer. Vedtaket angir hvilket regnskapsalternativ som skal benyttes. 

Engangssum

Dette alternativet kan velges hvis du har en mulighetsstudie eller et småskalaprosjekt. Du trenger ikke rapportere kostnader. Vurderingen gjøres på resultatet du har vist i prosjektet.

Personalkostnader + 40%

Dersom prosjektets personalkostnader er en vesentlig del av prosjektet, dvs. minst 45 % av det svenske budsjettet, kan du velge dette alternativet. Da trenger du kun å rapportere personalkostnadene, andre kostnader vil være en standard på 40% av personalkostnadene. Dette inkluderer en standard 15% personalkostnader.

Faktiske kostnader

Dersom prosjektet ditt har en stor andel kostnader fra andre kostnadstyper som reiser, eksterne tjenester eller utstyr, skal du rapportere de faktiske kostnadene. Dette inkluderer også en mal på 15% for personalkostnader. Du kan også velge å ha en mal på maks 15% for reisekostnader.

Valuta

Valutaen for programmet er euro. I Min søknad må du bruke euro (EUR), både i Søknad om støtte og Tids- og aktivitetsplanen. For den svenske siden brukes EU-kommisjonens eurokurs for måneden søknaden sendes inn. Det norske budsjettet skal også føres i euro i Min søknad.

I Norge (regionalfortvaltning.no) er all finansiering i norske kroner (NOK). Det norske budsjettet omregnes automatisk til euro med en fast kurs på 10,0. Denne brukes til intern statistikk og rapportering til Overvåkingsutvalget mv.

har du spørsmål? Ta kontakt med en prosjektrådgiver.

Lag en felles søknad

Skriv prosjektplanen sammen med partneren din på andre siden av grensen.
Du bruker deretter den vanlige informasjonen din til å lage en søknad. Applikasjonen er laget i to forskjellige systemer, Min søknad og Regionalforvaltning.no og må være identiske. Det er greit å legge ved eventuelle kart, diagrammer eller andre ting i egne dokumenter.

Skriv søknaden slik at en leser uten forkunnskaper om virksomhetens karakter kan få en god forståelse av prosjektets bakgrunn, mål, aktiviteter, forventede resultater og langsiktige effekter. I din felles søknad skal språket være både svensk og norsk.

Beslutningsprosess

Det tar cirka 12 uker fra samtalen avsluttes til du mottar en avgjørelse. Du kan velge å sette oppstartsdatoen for prosjektet til samme dato som søknaden sendes inn. Men starter du prosjektet før en beslutning er tatt, gjør du det på eget ansvar.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige – Norge for forrige periode (2014–2020) via knappen under.