Sammanlagt får sju projekt i delområdena Nordens Gröna Bälte och Centrala Skandinavien drygt 5,4 miljoner euro i stöd från Interreg Sverige-Norge-programmet.

Detta står klart efter att möten i styrkommittéerna har genomförts i båda delområdena, där beslut fattades för samtliga projektsöknader vid utlysningstillfälle 3. Den exakta summan för de sju projekten är 5 431 463 euro.

Det samlade värdet för de sju gränsöverskridande projekten uppgår till drygt 9,5 miljoner euro. Två av projekten tillhör delområdet Nordens Gröna Bälte, medan de resterande fem projekten hör hemma i delområdet Centrala Skandinavien.

Följande projekt prioriterades av styrkommittéerna:

Previs2 – Video ger bättre behandling

Projektet Prehospital Video i Samverkan 2 får totalt 1,2 miljoner euro i stöd från Interreg Sverige – Norge. Sykehuset Innlandet är norsk projektägare och PICTA Prehospital Innovationsarena är projektägare på den svenska sidan.

– Projektet ger oss en unik möjlighet att långsiktigt bygga kunskap och vidareutveckla samverkan kring prehospital video. Jag ser fram mot att titta på nya tillämpningsområden där video kan göra nytta, och hur tekniker som video från drönare eller från inringare till larmcentral kan användas för att bidra till en säker och tillgänglig vård och stötta prehospital personal i deras arbete. Att samarbeta över gränsen gör att vi på ett mycket bättre sätt kan dra nytta av varandras kompetens, nätverk och företagsparter än om vi hade arbetat själva, säger Hanna Maurin Söderholm, projektledare på svensk sida.

Projektet innebär bland annat att använda videokameror i ambulanser så att personal och patienter lättare kan kommunicera med läkare när det är långt till sjukhuset. Projektet bygger vidare på erfarenheterna och resultaten från ett tidigare genomfört projekt mellan samma partners.

– Sykehuset Innlandet har systematiskt arbetat med att utveckla video som verktyg för beslutsstöd inom prehospitala tjänster i snart fem år. Erfarenheterna visar att videolösningarna underlättar för ambulanspersonal att få vägledning från läkare för att tidigt kunna påbörja korrekt behandling. Detta har stor påverkan på både patientens upplevelse, hälsovårdens resursanvändning och samhällets allmänna beredskap, säger divisionsdirektör för prehospitala tjänster, Geir Kristoffersen.

Cross Border Cyber Capacity – Styrker digital säkerhet

Projektet Cross Border Cyber Capacity får 12,8 miljoner euro för ett treårigt projekt inom cybersäkerhet och samhällssäkerhet. På den svenska sidan är teknikinnovationsklustret Compare, baserat i Karlstad, projektägare och på den norska sidan är klustret Digital Innlandet projektägare. Digital Innlandet är ett nätverk med 70 företag som utgör en kompetensmiljö inom digitalisering och digital transformation.

Det övergripande målet för projektet är att stärka och utveckla Innlandets och Värmlands kapacitet inom forskning och innovation av cybersäkerhet och samhällssäkerhet. Tanken är att projektägarna tillsammans ska kunna skapa tillräcklig tyngd och kapacitet för att främja bättre utveckling än vad de skulle ha uppnått var för sig.

– De siste årene har det vært et stadig sterkere fokus på cybersikkerhet og trusler mot samfunn, næring og privatpersoner. IT og cyberrelaterte næringer er i vekst, og det er stor etterspørsel etter løsninger som sikrer motstandsdyktighet mot angrep, samt kompetanse knyttet til sikkerhet og personvern. Den geopolitiske situasjonen siden 2022 aktualiserer et forsterket nasjonalt samarbeid innen feltet, og et mulig svensk NATO-medlemskap åpner dører for nye samarbeidsflater knyttet til blant annet data- og informasjonsdeling, sier prosjektleder på norsk side Gunn Mari Sund Rusten.

The Circular Bioeconomy Arena – Kopplar i hop företag inom bioekonomi  

Leder i Norwegian Wood Cluster Berit Sanness og i Paper Province Sandra Sundbäck. Foto: Norwegian Wood Cluster
Ledare i Norwegian Wood Cluster Berit Sanness och i Paper Province Sandra Sundbäck. Foto: Norwegian Wood Cluster

Projektet The Circular Bioeconomy Arena får 1,2 miljoner euro i stöd från Interreg Sverige-Norge. Projektägare på den norska sidan är Norwegian Wood Cluster och på den svenska sidan är klustret Paper Province projektägare. Projektet syftar till att vidareutveckla det gränsöverskridande samarbetet mellan aktörerna i båda klustren inom bioekonomi. Paper Province har närmare 130 medlemmar och Norwegian Wood Cluster har 36 medlemmar, inklusive Glommen Mjøsen Skog, Moelven Industrier och NTNU Gjøvik.

Projektet syftar till att öka små och medelstora företags förmåga att omställa sig och bli mer kommersiella. Detta ska åstadkommas genom att effektivisera, stärka och organisera innovationsarbetet över gränserna med fokus på återvinning och återanvändning inom skogsindustrin.

De två klustren kompletterar varandra. Medan Paper Province är särskilt starka inom förpackningar har Norwegian Wood Cluster sin styrka inom träbyggande.

– Vi ønsker å bidra til interessante koblinger mellom bedrifter på tvers av grensen på området sirkularitet og skoglig bioøkonomi. Interregprosjektet gir oss en god plattform for dette koblingsarbeidet, sier klyngelederne på svensk og norsk side, Sandra Sundbäck og Berit Sanness.

Gränslös arbetskraft till skogs – Vill öka intresset för skogsarbete

Projektet Gränslös arbetskraft till skogs får 700 000 euro i stöd från Interreg Sverige-Norge. Skogbrukets kursinstitutt är projektägare på den norska sidan och Skogstyrelsen på den svenska sidan.

Målet med projektet är att öka intresset för att arbeta inom skogssektorn. Det är också ett mål att ge de som redan arbetar i skogen möjlighet att förbättra sin kompetens. För att uppnå detta kommer projektet att undersöka användningen av ny teknik, nya arbetsmetoder samt samarbeta med forskare.

ABC – Across Border Collaboration – Lokal plats- och destinationsutveckling  

Projektet ABC – Across Border Collaboration får 400 000 euro i stöd från Interreg Sverige-Norge. Marker kommun är projektägare på den norska sidan och Säffle kommun är projektägre på den svenska sidan. Gränskommunerna Grue, Aremark, Aurskog-Høland tillsammans med Torsby och Årjäng deltar også i projektet.

Projektet syftar till att utveckla lokalsamhället på ett innovativt och hållbart sätt, bland annat genom besöksnäringen. Huvudmålgruppen för projektet är små och medelstora företag inom projektområdet, företag som planerar att etablera sig här samt föreningar och organisationer med flera.

På lång sikt ska projektet bidra till attraktiva lokalsamhällen och destinationer, ökad omsättning för lokala företag, flera etableringar och ökad digital synlighet.

Mid Nordic Visual Lab – Filmsamarbete inom film- och spelbranchen

Projektet Mid Nordic Visual Lab erhåller 500 000 euro från Interreg Sverige-Norge. Projektägren på den norska sidan är Midtnorsk Filmsenter, medan Region Jämtland Härjedalen är projektägre på den svenska sidan.

Det treåriga projektet syftar till att synliggöra och skapa synergier mellan film- och spelbranschen i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland. Genom nätverksmöten, kontaktförmedling, kompetensutveckling, konceptutveckling och rådgivning strävar Mid Nordic Visual Lab efter att förbättra förutsättningarna för företag inom den kreativa och kulturella branschen inom film och spel. Målet är att skapa en attraktiv region som lockar både etablerade kreatörer och unga talanger samtidigt som företagen kan utvecklas och öka sin omsättning.

Commsec – Stärker norskt-svenskt försvarssamarbete

Småskalaprojektet Commsec erhåller drygt 85 000 euro från Interreg Sverige-Norge. Projektägren på den norska sidan är Forsvarsklyngen Midsec, som drivs av Fremtidens Industri, och på den svenska sidan är innovationsbolaget IUC Z-Group projektägare.

En viktig del av projektet är att underlätta för flera små och medelstora företag att leverera produkter och tjänster till den norska och svenska försvarsmakten och försvarsindustrin. Detta kräver samarbete mellan näringsliv, offentliga myndigheter och nyckelaktörer inom försvarsmakten och försvarsindustrin, över gränserna.

– En slik utvidelse av forsvarsindustrien vil bidra til å styrke og utvide totalforsvaret. Kompetanse og ressurser lokalt vil fungere som et forlenget heimevern, sier prosjektleder Linda Cathrine Hald.

Det er særlig bedrifter som driver med teknologiutvikling og produksjonsbedrifter innen maskinering, metallproduksjon, elektronikk og systembygging i tillegg til transport- og logistikkselskaper som er nærmest til å delta i denne nye satsingen på tvers av grensen. 

Målet är både ökad värdeskapande och innovationskraft i företagen i regionen, samt stärkt försvarsförmåga i en strategiskt viktig region.

– Dette vil kunne gi både det norske Forsvaret og den svenske Forsvarsmakten tilgang til moderne teknologi, produksjonskapasitet og kompetanse som vil være betydningsfull for forsvarsevnen og styrke den regionale beredskapen, påpeker Hald.

Interreg-medel till projekt i Nordens Gröna Bälte och Centrala Skandinavien

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.