Syv prosjekter i delområdene Nordens Grønne Belte og Sentrale Skandinavia får til sammen drøyt 54 millioner norske kroner i støtte fra Interreg Sverige-Norge-programmet.

Det ble klart etter at det er gjennomført møter i styringskomiteene i begge delområdene med vedtak for alle prosjektsøknadene i utlysningsrunde 3. Den nøyaktige summen for de syv prosjektene er 54 314 630 norske kroner.

Samlet verdi for de syv grenseoverskridende prosjektene er på drøyt 95 millioner nok. To av prosjektene har tilhørighet i delområde Nordens Grønne Belte og resterende 5 i delområde Sentrale Skandinavia.

Følgende prosjekter ble prioritert av styringskomiteene:

Previs2 – Video gir bedre behandling

Prosjektet Prehospital Video i Samverkan 2 får totalt 1,2 millioner euro i støtte fra Interreg Sverige – Norge. Sykehuset Innlandet er norsk prosjekteier og prosjekteier på svensk side er PICTA Prehospital Innovationsarena.

– Prosjektet gir oss en unik mulighet til å bygge langsiktig kunnskap og videreutvikle samarbeid rundt prehospital video. Jeg ser frem til å se på nye bruksområder hvor video kan være nyttig, og hvordan teknologier som video fra droner eller fra innringere til nødsentralen kan brukes til å bidra til trygg og tilgjengelig omsorg og støtte prehospitalt personale i deres arbeid. Å samarbeide over grensen gjør at vi kan utnytte hverandres kompetanse, nettverk og forretningspartnere på en mye bedre måte enn om vi hadde jobbet alene, sier Hanna Maurin Söderholm, prosjektleder på svensk side.

Prosjektet går blant annet ut på å ta i bruk videokamera i ambulansene, slik at personell og pasient lettere kan kommunisere med lege der det er lang reisevei til sykehus. Prosjektet bygger videre på lærdommen og resultatene fra et tidligere gjennomført prosjekt mellom de samme partnerne.

– Sykehuset Innlandet har systematisk jobbet med å utvikle video som et verktøy for beslutningsstøtte innen prehospital tjeneste i snart fem år. Erfaring viser at videoløsningene gjør det lettere for ambulansepersonell å få veiledning fra leger for å starte riktig behandling på et tidlig tidspunkt. Dette har stor betydning for både pasientens opplevelse, helsevesenets ressursbruk og samfunnets generelle beredskap, sier divisjonsdirektør for prehospitale tjenester, Geir Kristoffersen.

Cross Border Cyber Capacity – Styrker digital sikkerhet

Prosjektet Cross Border Cyber Capacity får 12,8 millioner euro til et 3-årig prosjekt innenfor cyber- og samfunnssikkerhet. Partner på svensk side er techinnovasjonsklyngen Compare, som holder til i Karlstad og på norsk side klyngen Digital Innlandet. Digital Innlandet er et nettverk med 70 virksomheter som utgjør et kompetansemiljø innen digitalisering og digital transformasjon.

Det overordnede målet for prosjektet er å styrke og utvikle Innlandets og Värmlands kapasitet til å drive forskning og innovasjon innenfor cyber- og samfunnssikkerhet. Tanken er at partnerne i Innlandet og Värmland sammen kan få stor nok tyngde og kapasitet til bedre utvikling enn de hadde fått hver for seg.

– De siste årene har det vært et stadig sterkere fokus på cybersikkerhet og trusler mot samfunn, næring og privatpersoner. IT og cyberrelaterte næringer er i vekst, og det er stor etterspørsel etter løsninger som sikrer motstandsdyktighet mot angrep, samt kompetanse knyttet til sikkerhet og personvern. Den geopolitiske situasjonen siden 2022 aktualiserer et forsterket nasjonalt samarbeid innen feltet, og et mulig svensk NATO-medlemskap åpner dører for nye samarbeidsflater knyttet til blant annet data- og informasjonsdeling, sier prosjektleder på norsk side Gunn Mari Sund Rusten.

The Circular Bioeconomy Arena – Kobler sammen bedrifter innen bioøkonomi

Leder i Norwegian Wood Cluster Berit Sanness og i Paper Province Sandra Sundbäck. Foto: Norwegian Wood Cluster
Leder i Norwegian Wood Cluster Berit Sanness og i Paper Province Sandra Sundbäck. Foto: Norwegian Wood Cluster

Prosjektet The Circular Bioeconomy Arena får 1,2 millioner euro i støtte fra Interreg Sverige-Norge. Prosjekteier på norsk side er Norwegian Wood Cluster og på svensk side klyngen Paper Province. Prosjektet skal videreutvikle det grenseoverskridende samarbeidet mellom aktørene i de begge klyngene innenfor bioøkonomi. Paper Province har nærmere 130 medlemmer og Norwegian Wood Cluster har 36 medlemmer, med blant annet Glommen Mjøsen Skog, Moelven Industrier og NTNU Gjøvik.

Prosjektet skal bidra til å øke små og mellomstore bedrifters evne til å omstille seg og bli mer kommersielle. Dette skal de gjøre ved å effektivisere, styrke og organisere innovasjonsarbeidet over grensa med gjenvinning og ombruk innenfor skognæringen.

De to klyngene utfyller hverandre. Mens Paper Province er spesielt sterke innenfor emballasje, er Norwegian Wood Cluster sterke innenfor trebyggeri.

-Vi ønsker å bidra til interessante koblinger mellom bedrifter på tvers av grensen på området sirkularitet og skoglig bioøkonomi. Interregprosjektet gir oss en god plattform for dette koblingsarbeidet, sier klyngelederne på svensk og norsk side, Sandra Sundbäck og Berit Sanness.

Gränslös arbetskraft till skogs – Vil øke interessen for skogsarbeid

Prosjektet Ubegrenset arbeidsstyrke for skog får 700 000 euro i støtte fra Interreg Sverige-Norge. Skogbrukets kursinstitutt er prosjekteier på norsk side samt Skogstyrelsen på svensk side.

Målet med prosjektet er å øke interessen for å jobbe i skogen. Det er også et mål å gi de som allerede jobber i skogen muligheten for å heve kompetansen sin. For å få til dette, skal de i prosjektet se på å bruke ny teknologi, nye arbeidsmetoder i tillegg til å samarbeide med forskere.

ABC – Across Border Collaboration – Lokal steds- og destinasjonsutvikling

Prosjektet ABC – Across Border Collaboration får 400 000 euro i støtte fra Interreg Sverige-Norge. Marker kommune er prosjekteier på norsk side og på svensk side er Säffle kommun prosjekteier. Grensekommunene Grue, Aremark, Aurskog-Høland sammen med Torsby og Årjäng er prosjektdeltakere.

Prosjekt har som mål å utvikle lokalsamfunnet gjennom bland annet besøksnæringen på en innovativ og bærekraftig måte. Hovedmålgruppa for prosjektet er små og mellomstore bedrifter i prosjektområdet, bedrifter som planlegger å etablere seg her i tillegg til lag og foreninger m.fl.

På langs sikt skal prosjektet føre til blant annet attraktive lokalsamfunn og destinasjoner, økt omsetning for lokale bedrifter, flere etableringer, og økt digital synlighet.

Mid Nordic Visual Lab – Filmsamarbeid innen film- og spillbransjen

Prosjektet Mid Nordic Visual Lab mottar 500 000 euro fra Interreg Sverige-Norge. Prosjekteieren på norsk side er Midtnorsk Filmsenter, mens Region Jämtland Härjedalen er involvert på den svenske siden.

Det treårige prosjektet har som mål å synliggjøre og skape synergier mellom film- og spillbransjen i Trøndelag, Jämtland og Västernorrland. Gjennom nettverksmøter, kontaktformidling, kompetanseutvikling, konseptutvikling og rådgivning, arbeider Mid Nordic Visual Lab for å bedre vilkårene for bedrifter i den kreative og kulturelle bransjen innen film og spill. Målet er å skape en attraktiv region som tiltrekker seg både etablerte skapere og unge talenter, samtidig som bedriftene kan utvikle seg og øke omsetningen.

Commsec – Styrker norsk-svensk forsvarssamarbeid

Småskala prosjektet Commsec får i overkant av 85 000 euro fra Interreg Sverige-Norge. Prosjekteier på norsk side er Forsvarsklyngen Midsec, som drives av Fremtidens Industri, og på svensk side er innovasjonsselskapet IUC Z-Group prosjekteier.

En viktig del av prosjektet er å legge til rette for at flere små og mellomstore bedrifter kan levere produkter og tjenester til det norske og svenske forsvaret og forsvarsindustrien. Dette krever samarbeid mellom næringsliv, offentlige myndigheter og nøkkelaktører i forsvaret og i forsvarsindustrien, på tvers av grensen.

– En slik utvidelse av forsvarsindustrien vil bidra til å styrke og utvide totalforsvaret. Kompetanse og ressurser lokalt vil fungere som et forlenget heimevern, sier prosjektleder Linda Cathrine Hald.

Det er særlig bedrifter som driver med teknologiutvikling og produksjonsbedrifter innen maskinering, metallproduksjon, elektronikk og systembygging i tillegg til transport- og logistikkselskaper som er nærmest til å delta i denne nye satsingen på tvers av grensen.

Målet er både økt verdiskaping og innovasjonskraft i bedriftene i regionen, og styrket forsvarsevne i en strategisk viktig region.

– Dette vil kunne gi både det norske Forsvaret og den svenske Forsvarsmakten tilgang til moderne teknologi, produksjonskapasitet og kompetanse som vil være betydningsfull for forsvarsevnen og styrke den regionale beredskapen, påpeker Hald.

Interreg-midler til prosjekter i Nordens Grønne Belte og Sentrale Skandinavia

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.