Informasjon til deg som har et pågående prosjekt

Gjennomføre prosjekter

Gjennomføre prosjekter

Innholdet på denne siden legges til fortløpende. Som veileder gjennom hele prosjektperioden har du prosjekthåndboken å være tilgjengelig.

Prosjektstart

Prosjektet kan starte etter at godkjenningsvedtak er fattet. Et formelt vedtak sendes vanligvis ut cirka tre måneder etter at søknadsfristen er utløpt. Velger du å starte før du har tatt avgjørelsen, er det på eget ansvar.

Viktige dokumenter

Beslutning

Vedtaket angir prosjektets innhold, eventuelle særlige forhold og i hvilke anledninger prosjektet skal levere sine rapporter. Her er også start- og sluttdato for prosjektet.

Samarbeidsavtale

For å regulere ansvar og fullmakter er det lettere om det lages en samarbeidsavtale mellom aktører i prosjektet.

Det er også viktig å tenke gjennom hvem som skal tenke fra begynnelsen administrere og bli eier av resultatene, eller hvem som skal overta eventuelle investeringer 

Søknad om betaling

Økonomirapporten og delårsrapporten er avhengig av hverandre og skal alltid leveres samtidig for samme tidsrom. Den skriftlige delrapporten skal være felles for begge land, i motsetning til den økonomiske rapporten, fordi prosjektet har et norsk og et svensk budsjett.

Delårsrapport

Det skal leveres en felles delrapport sammen med hver søknad om utbetaling. Dette gjøres vanligvis to ganger i året og skal dekke ca 10-15 sider. I delrapporten trenger du ikke å beskrive detaljerte aktiviteter, men heller analysere hvordan disse har brakt deg nærmere mål og resultater. I forbindelse med dette skal også indikatorer oppdateres i Min søknad. Lathund hvordan rapportere indikatorer

Skriv rapporten på en måte som lett kan forstås av alle. Den skal signeres av både norske og svenske prosjektledere. 

Ved søknad om betaling (AoU) i «Min søknad» opprettes et signeringsdokument som skal signeres av underskriver og sendes til felles postkasse: Interreg.sv-no.jamtland@lansstyrelsen.se

På norsk side søker prosjektet betaling gjennom Regionalforvaltning.no. Felles fremdriftsrapport er vedlagt.

Kostnadstype

Prosjektets budsjett kan ha følgende kostnadstyper: 

 • Personalkostnader – Tidsforbruk i prosjektet for personer som er ansatt av prosjekteier (og eventuell prosjektpartner på svensk side) på hel- eller deltid eller timebasis.
 • Kontor og administrasjon – På svensk side er dette en standardkostnad på 15 % av egne personalkostnader. På norsk side kan søkeren velge standard eller reelle kostnader.
 • Reise og opphold – Reise og opphold relevant for gjennomføring av prosjektet og formidling av resultater.
 • Eksterne tjenester – For eksempel utredninger, kartlegging, markedsføring i forbindelse med en innsats og økonomistyring.
 • Utstyr/investeringer knyttet til prosjektet, for eksempel maskin- og programvare for IT, møbler og innredning og verktøy.
 • Eventuelle inntekter som oppstår under gjennomføringen av prosjektet vil være en kostnadsreduksjon. 

Kommunikasjon

Kommunikasjon er svært viktig i gjennomføringen av prosjekter av flere grunner:

 • God kommunikasjon kan påvirke hvordan partnerskap, politikere og omverden ser behovet for ditt prosjekt.
 • En god og konkret idé med tydelig fokus på reelle behov gir mer interesse fra media og gjør det lettere å forankre idé og prosjekt internt.
 • Aktiv og gjennomtenkt kommunikasjon, både internt og eksternt, øker forutsetningene for at prosjektet kan gjennomføres planmessig og nå sine mål.
 • Ved å formidle oppnådde resultater skapes mer kunnskap om dem og samfunnsnytte.
 • En godt gjennomført intern og ekstern kommunikasjon øker også forutsetningene for varige effekter etter prosjektperiodens slutt.
 • Gjennom aktiv og utadrettet kommunikasjon bidrar prosjektet til å øke kunnskapen om programmet og dets muligheter blant andre potensielle prosjektsøkere.


Ikke glem å nevne Interreg Sverige-Norge og gi beskjed til din leder når du har fått publisert en artikkel, blitt intervjuet av media eller blitt lagt merke til på andre måter. Vi vil gjerne bidra til å spre arbeidet ditt og resultatene dine også i våre kanaler.

All digitalisering i prosjektene skal gjøres i henhold til Direktiv (EU) 2016/2102 (Netttilgjengelighetsdirektivet, WAD), som bidrar til å øke arbeidstilbudet, spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tips! Forbered en interessant elevatorpitch på omtrent tre minutter slik at du raskt og enkelt kan fortelle de rundt deg om prosjektet ditt.

Interregs logo

Støttemottakeren er forpliktet til å informere offentligheten om støtten fra Det europeiske regionalutviklingsfondet. Dette gjøres ved å bruke logoen til Interreg-Sverige-Norge i alt materiell som produseres for å markedsføre og informere om prosjektets aktiviteter. Dette gjelder for eksempel nettsider, brosjyrer, invitasjoner, annonsemateriell, rapporter og lignende.

Logoen skal minimum har samme høyde som andre logoer. Logoen skal alltid være tydelig og hensiktsmessig i forhold til størrelsen på produktet. 

Vær oppmerksom på at midler ikke vil bli utbetalt dersom prosjektet ikke følger instruksene.

Her kan du laste ned den godkjente logoen i flere forskjellige formater:

Logo Sverige - Norge RGB Farge

Logo Sverige - Norge RGB Farge neg

Logo Sverige - Norge RGB bn

Logo Sverige - Norge RGB bn neg

Logo Sverige - Norge Pantone Farge

Logo Sverige - Norge CMYK bn

Logo Sverige - Norge CMYK bn neg

Logo Sverige - Norge Pantone Farge neg

Logo Sverige - Norge Pantone bn

Logo Sverige - Norge CMYK Farge

 

Plakat / plakat i A3-format

Exempel på affischDe av dere som har fått støtte fra Interreg Sverige-Norge må sette opp minst én plakat, eller tilsvarende elektronisk monitor, med informasjon om prosjektet. Velg et sted som er synlig for publikum, for eksempel ved inngangen til et bygg og din arbeidsplass.

 

Her finner du maler for din valgte prioritet. Fyll ut i henhold til instruksjonene nedenfor og skriv ut:

En smartere grenseregion

En grønnere grenseregion

En mer sosial grenseregion

En sterkere grenseregion

Plakatene er felles for Sverige og Norge. Dere driver et prosjekt sammen.

Det som må stå på plakaten er:

 • Prosjektnavn Navnet du skrev inn i søknaden
 • Prioritering Prioriteten du har søkt støtte innenfor
 • Svensk prosjekteier
 • Norsk prosjekteier
 • EU-støtte (Angitt i euro)
 • Statlige IR-midler Oppgis først i euro, deretter i NOK i parentes
 • Totalt budsjett (oppgitt euro)
 • Prosjekttid
 • Kontaktperson (skriv inn flere personer, både svenske og norske, men ikke glem å spesifisere en måte å kontakte dem på: e-post eller telefon.


Det som kan stå på plakaten er:

Egen bilde som gjenspeiler prosjektet ditt. Ellers bruk standard.
Pilar som markerer hvor på kartet du har arbeidsplassene dine.
Nettsted / Nettsted til prosjektet, Facebook-kontoen, Instagram-kontoen eller annet.

Hvis du ønsker å legge til logoer fra andre bidragsytere, legger du dem til nederst.

Oppfølging og kontroll

På svensk side

Forvaltningsmyndigheten og fellessekretariatet på svensk side følger opp prosjektene dels ved å lese del- og sluttrapporter som leveres og dels ved prosjektbesøk.

Inspektører gjennomgår prosjekter gjennom skrivebordsinspeksjoner og inspeksjoner på stedet av mottakerne. Kontroller på stedet gjøres ved tilfeldig utvalg. Den svenske finansmyndigheten, som er programmets svenske revisjonsmyndighet eller EU-kommisjonen, kan også sjekke prosjektet på stedet. Støttemottakere vil bli kontaktet før oppfølging på stedet og inspeksjonsbesøk gjennomføres.

EU krever at medlemslandene aktivt motvirker misbruk av EU-midler. Feilaktig utbetalt EU-støtte som ikke ble oppdaget under en kontroll, kan senere kreves tilbake fra den koordinerende støttemottakeren dersom det viser seg at den er feilutbetalt.

På norsk side

Forvaltende organisasjon følger prosjektene gjennom delrapporter og sluttrapporter som sendes inn sammen med anmodning om utbetaling av de statlige IR-midlene til programmet via Regionalforvaltning.no. For prosjekter i delområde Nordisk Grønt Belte vil sekretariatet i Trøndelag fylkeskommune bistå med gjennomgang av rapporter og prosjektregnskap. Tilsvarende vil sekretariatet i Innlandet fylkeskommune gå gjennom rapporter og prosjektregnskap fra Midt-Skandinavia, samt tverrregionale prosjekter.

En annen type oppfølging av prosjektene kan være at sekretariatet deltar på arrangementer som gjennomføres i prosjektperioden. Dette gir et godt grunnlag for å vurdere prosjektets fremdrift og resultater, svensk-norsk engasjement, bredde og dybde med hensyn til prosjektets innhold og langsiktige effekt.

Prosjektresultater og effekter

Det er viktig å presentere hvordan prosjektets resultater bidrar til å oppfylle programmets overordnede mål. 

Programmets ambisjon er å håndtere, gjennom grenseoverskridende samarbeid, felles identifiserte utfordringer i grenseregionen og å utnytte det sovende potensialet, blant annet ved å fjerne grensebarrierer, utnytte og fokusere grenseregionens samlede ressurser og bidra til å knytte regioner på tvers av landegrensene. .

Prosjektet skal også nå de konkrete målene i programmets fire satsingsområder og beskrive disse i sluttrapporten.

Sluttrapport

Når prosjektet er avsluttet er det viktig å få resultater og langsiktige effekter. Dette skal tydelig fremgå av prosjektets sluttrapport.

Et kriterium for et interreg-prosjekt er at det legges til rette for at prosjektet og dets resultater kan leve videre også etter prosjektavslutning for å oppnå varige resultater. Prosjektet skal være langsiktig bærekraftig slik at prosjektets effekter kan vare og være til nytte for regionen etter at programstøtten har opphørt.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige – Norge for forrige periode (2014–2020) via knappen under.