Projekthandbok

Søknad om utbetaling og rapportering

Den ekonomiska rapporten och läges/delrapporten är beroende av varandra och ska alltid skickas in vid samma tillfälle för samma tidsperiod. Den skriftliga läges/delrapporteringen ska vara gemensam för båda länderna till skillnad från den ekonomiska rapporten eftersom projektet har en norsk och en svensk budget.

Lägesrapport/delrapport

I samband med ansökan om utbetalning ska ni lämna in en gemensam läges-/delrapport. Datum för rapportering finns i tilsagnet/beslutet.

Mal for rapporten finner dere på hjemmesida under Blanketter & mallar. Rapporten sendes som vedlegg til utbetalingsanmodningen i Regionalforvaltning.no og Min ansökan.

Läges-/delrapporten skal inneholde følgende:

1. Verksamhetsmål, resultat och effekter

Beskriv hur ni ligger ni till generellt. Kommer ni att uppnå era mål? Vilka resultat har ni uppnått hittills?
Jämför med det som finns beskrivet under mål och resultat i beslutet.
Ni ska alltid vara ärliga och beskriva det som händer i verkligheten. Förklara varför vissa resultat inte kommer att nås.
Kommentera även det som går bra och andra speciella erfarenheter under projektet.

2.a Tid og aktivitetsplan

Hur fortlöper projektet i relation till den beslutade projektplanen kostnads- och verksamhetsmässigt. Om förändring skett kommentera avvikelserna. Eventuell begäran om förändring av projektet anges under punkt 9. Observera att avvikelser från beslutet om stöd ska kommuniceras med sekretariatet och godkännas innan de får genomföras.

2.b Projektet största och viktigaste aktiviteter

Her skal tiltak som er beskrevet i tilsagn/beslut beskrives samt gjennomføringsgrad.

3. Ekonomistatus

Hur fortlöper projektet i relation till den beslutade projektbudgeten. Om förändring skett kommentera avvikelserna.

4. Aktiviteter utanför programområdet

Redogör för aktiviteter som genomförts utanför programområdet, ange också kostnaden för aktiviteten.
Här skriver ni även om ni har resor på gång, som genomförs i nästa rapportperiod.

5. Indikatorer

För att mäta en del av Interreg-programmets effekter har ett antal indikatorer fastställts. För varje enskilt projekt har i beslutet angivits vilka dessa är och vilket utfall som förväntas. Fyll i tabellen nedan och kommentera indikatorerna och utfallet hittills i textrutan.

6. Grenseoverskridende merverdi

Beskriv hvilken grenseoverskridende merverdi som oppnås gjennom prosjektet. I programmet er dette formulert slik i mål/syfte:
«Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Programmets ambition är att via gränsöverskridande samarbete hantera gemensamma identifierade utmaningar i gränsregionen och att utnyttja den vilande potentialen, bland annat genom att undanröja gränshinder, utnyttja och fokusera gränsregionens samlade resurser samt att bidra till att koppla samman regioner över gränsen.»

Dette innebærer på hvilken måte har prosjektet bidratt til å redusere grensens barriereeffekter samt hvordan prosjektet har utviklet og utnyttet grenseregionens samlede territorielle ressurser/kapital.

7. De horisontella kriterierna

Beskriv hur projektets verksamhet och resultat bidrar till förbättring av hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet.

8. Informasjon og kommunikasjon

Beskriv hvordan prosjektet har fulgt opp informasjon og kommunikasjon i prosjektet (hjemmeside, nyhetsoppslag, skilting, trykksaker, annonser, sosiale media, foredrag etc.)

9. Spørsmål til sekretariatet

Ta hjälp av sekretariatet. Ställ frågor om oklarheter. Flagga för eventuella förändringar. Sekretariatet finns till hands för att hjälpa er att nå ett bra resultat.
Större förändringar om tidplan, budget eller finansiärer måste sekretariatet fatta beslut om innan de genomförs.

 

Økonomisk rapport

Både EU-midlene og de statlige norske IR-midlene utbetales etterskuddsvis.

Den norske tilskuddsmottakeren skal benytte www.regionalforvaltning.no ved rapportering om prosjektet gjennomføring, herunder økonomirapporteringen. Rapporteringen skjer til den fylkeskommunen som innvilget norsk tilsagn.

Det skal føres separat prosjektregnskap i norske kroner hos tilskuddsmottakeren der kostnader og inntekter kan sammenstilles med godkjent budsjett for prosjektet. Saldobalansen for hver kostnad knyttes til kostnadsart i utbetalingsmodulen og tilsvarende for inntekter i regionalforvaltning.no.

Til hver økonomirapport skal prosjektet også sende inn saldobalanse/hovedbok som dokumentasjon på påløpte kostnader og inntekter. Det kan også bli vurdert om prosjekteier på norsk side også i tillegg skal dokumentere kostnadene i form av kopi av bilag.

Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake til prosjektet er avsluttet og sluttrapport er godkjent. Før sluttutbetaling skal det for tilskudd over kr 100.000,- sendes inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativ godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig.

Veiledning til utbetaling i Regionalforvaltning.no: anmodning om utbetaling

Den svenska stödmottagaren ska använda Min ansökan.

 

Valuta

Programmets valuta är euro. I Sverige söks beloppet i euro (EUR).

Från och med 2017-05-18 sker redovisningen i Min Ansökan i SEK. Omvandlingen till EUR, enligt Kommissionens månatliga snittkurs, görs automatiskt vid inläsning av kostnaderna. Se Manual Min Ansökan.

Utbetalningen görs i EUR till projektägarens anmälda BIC/IBAN-konto. Detta innebär att man på svensk sida kan få ett annat belopp än det ansökta beloppet, lägre eller högre. Detta beroende på hur valutakursen har förändrats från ansökningstillfället till utbetalningsdatum.

I Norge (regionalfortvaltning.no) er all finansiering i norske kroner (NOK). Norsk budsjett regnes automatisk om til euro med en fast kurs på 8,0. Dette brukes for intern statistikk og rapportering til Overvåkningskomitéen etc.