Projekthandbok

Slutrapport

Syftet med slutrapporten är, dels at formellt avrapportera hela projektet till programmet, dels att till en bredare krets kunna sprida resultatet ock erfarenheter från projektet. Slutrapporten bör utformas så att en läsare, utan tidigare kännedom om verksamhetens art eller projektet i sig, kan få en god förståelse av projektet.

Sluttrapporten er et felles dokument som gjøres av prosjektleder, sammen med ansvarlig på svensk og norsk side. Sluttrapporteringen gjøres i www.minansökan.se og i www.regionalforvaltning.no og ska vara en utförlig beskrivning av projektets totala verksamhet och resultat under hela projektperioden. Det är viktigt att redovisa resultatet för samtliga indikatorer som är upptagna i projektbeslutet. Bifoga gärna eventuella broschyrer, tidningsurklipp etc dersom dere synes det er relevant. Slutrapporten ska lämnas in samtidigt som de ekonomiska underlagen.

De ulike bilagene som skal følge rapportene elektronisk i Regionalforvaltning.no og i Min Ansökan eller pr post til Interregsekretariatet. Se adresser bakerst i dette kapittelet.

For forprosjekt/förstudier vil sluttrapporten bli mindre omfattende, men skriv kort om de ulike punktene som er referert nedenfor.

 

Sluttrapporten skal innholde følgende:

1. Sammendrag/Sammanfattning

En sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten på max en A4 side. Sammendraget skal utformes slik at en leser, uten kjennskap til prosjektet, kan få en god forståelse av hva som er gjort og hvorfor og hvordan prosjektet er gjennomført. Prosjektet skal i tillegg oversette sammendraget til engelsk.

2. Bakgrunn

Hvorfor har prosjektet oppstått? Hvem har etterspurt prosjektet? Hva var problemet/årsaken til søknaden?

 3. Måloppnåelse og resultat

Detta är den viktigaste punkten i er redovisning. Var noggrann, men formulera er kortfattat. Utgå från målen i beslutet och beskriv vilka resultat ni har nått. Har ni fått andra resultat än det ni tänkte er från början? Skriv och kommentera detta tydligt i er slutrapport.

Her redegjøres det for prosjektets viktigste resultater i forhold til fastlagte prosjekt- og effektmål. Hvordan bidrar prosjektets resultater og effekter til å oppfylle programmets övergripande syfte och mål. Beskriv prosjektets resultat og om målene er nådd. Har prosjektet allerede fått noen effekter og hvilke effekter forventes å komme? Avvik i forhold til beslut/tilsagn og årsak til avvik skal beskrives, forklares og kommenteres.

Försök att vara så konkret som möjligt. Redovisa även hur stor andel av projektet som lagts på respektive verksamhet/aktivitet.

4. Prosjektorganisasjon

Beskriv hvordan prosjektorganisasjonen og samarbeidet i det grenseoverskridende prosjektpartnerskapet har fungert og hvordan ansvarsfordelingen har vært mellom prosjektets partnere.

5. Indikatorer

För att mäta en del av Interreg-programmets effekter har ett antal indikatorer fastställts. För varje enskilt projekt har i beslutet angivits vilka dessa är och vilket utfall som förväntas. Fyll i tabellen nedan och kommentera indikatorerna och det endelige utfallet i textrutan.

6. Grenseoverskridende effekter/merverdi

Beskriv hvilken grenseoverskridende merverdi som oppnås gjennom prosjektet. I programmet er dette formulert slik i mål/syfte:

Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Programmets ambition är att via gränsöverskridande samarbete hantera gemensamma identifierade utmaningar i gränsregionen och att utnyttja den vilande potentialen, bland annat genom att undanröja gränshinder, utnyttja och fokusera gränsregionens samlade resurser samt att bidra till att koppla samman regioner över gränsen.

Dette innebærer på hvilken måte har prosjektet bidratt til å redusere grensens barriereeffekter samt hvordan prosjektet har utviklet og utnyttet grenseregionens samlede territorielle ressurser/kapital.

7. De horisontella kriterierna

Beskriv projektets verksamhet och reslutat kring förbättring av hållbar utveckling, lika möjligheter och icke diskriminering sam tjämställdhet. Beskriv också hur projektet bidragit till att förbättra och effektivisera arbetet för hållbar tillväxt.

Beskriv hva som er gjennomført innen de horisontelle kriterierne. Hur bidrar projektet till hållbar utveckling, jämställdhet/likestilling och ökad mångfald och integration.

8. Grenseregionale erfraringer

Redovisa gjorda erfarenheter från settet att bedriva projektet i en gränsregional miljö. Redovisa vad som varit bra eller dåligt i projektet och vad man som man kan dra nytta av/eller förbättra i kommande projekt.

9. Informasjon og kommunikasjon

Beskriv hvordan prosjektet har fulgt opp informasjon og kommunikasjon i prosjektet (hjemmeside, nyhetsoppslag, skilting, trykksaker, annonser, sosiale media, foredrag etc.)

Beskriv särskilt hur allmänhet och andra har fått kännedom om projektets verksamhet och resultat samt hur det framgått att projektet fått stöd från EG:s regionala utvecklingsfond.

10. Forankring av prosjektets resultat og effekter

Beskriv de åtgärder som vidtagits för att projektet ska kunna övergå i befintlig verksamhet efter projekttiden, hur projektets erfarenheter och resultat har implementerats i orgasisationens reguljära verksamhet, men även i förhållande till projektets övriga målgrupper. Beskriv hur projektet har lett til ett vidare samarbete efter projektets avslut och vad det består av.

Redogör om hur projektet kunnat samarbeta med andra Interreg projekt och/eller andra EU- finansierade projekt.

11. Aktiviteter og økonomi

Her skal tiltak som er beskrevet i tilsagn/beslut beskrives. Redogör för aktiviteter som genomförts utanför programområdet, ange också kostnaden för aktiviteten. Angi om det er noen planlagte aktiviteter som ikke ble gjennomført eller om det finnes andre avvik fra innholdet samt hva dette har betydd for prosjektets økonomi.

12. Forslag og ideer

Redegjør for spørsmål eller forslag til nye prosjekt som har dukket opp underveis i prosjekttiden. Her finnes det også muligheter for å komme med spørsmål, forslag eller ideer som prosjektet vil sende videre til programmets gjennomføringsorganisasjon eller til andre pågående eller kommende Interregprosjekt.