Projekthandbok

Att tänka på

  • Prosjektets aktiviteter skal være avsluttet senest på prosjektets angitte sluttdato. Planlegg derfor avslutningen i god tid.
  • Sluttrapport og økonomirapport sendes senest 2 måneder etter prosjektets sluttdato, som angitt i tilsagnsbrevet.
  • Sluttrapporten bør utformes slik at en leser, uten kjennskap til virksomheten eller prosjektet, kan få en god forståelse av prosjektets innhold og resultat.
  • Prosjektet skal arkivere all prosjektrelevant informasjon i 7 år.
  • Det er prosjektleder, sammen med ansvarlig på svensk og norsk side, som har det overgripende ansvaret for at prosjektet gjennomføres i henhold til tilsagnet, både for prosjektets økonomi og administrasjon.
  • Planlegg allerede fra starten for at prosjektet skal kunne ”stå på egne bein” etter at støtten fra programmet opphører.

När du startar ett projekt är det viktigt att du också tänker på slutet eftersom det finns ett antal saker du bör beakta.

  • Projektets syfte och mål – hur det skall säkerställas
  • Hur vi kan rapportera om vårt projekt
  • Hur vi ska göra en bra slutredovisning.

 

Projektperiod och slutredovisning

Projektet har ett slutdatum då projektets verksamhet ska vara avslutat och de sista ekonomiska underlagen ska lämnas in till kontrollanten. Det datumet ska alla utgifter vara bokført i prosjekt­regnskapet og betalda (på svensk side) och bokförda på projektkontot. Vilket innebär att allt avslutas i god tid så att utgifterna hinner bokföras innan de ekonomiska underlagen ska lämnas in till kontrollanten.

En slutrapport och en ekonomiredovisning ska vara inlämnad senast två 2 månader efter den dag som i beslutet anges som slutdatum för projektet. Det är viktigt att komma ihåg att det ska vara en gemensam rapport.

Kostnader som oppstår etter prosjektets sluttdato kan ikke bokføres som kostnad i prosjektet. Det betyr at dersom f.eks. sluttrapporten skrives etter prosjektets sluttdato, eller at det oppstår revisjonskostnader etter prosjektets sluttdato (gjelder norsk side), blir ikke disse kostnadene støtteberettiget. Den sista ekonomiska rapporteringen liknar de andra, men i den sista rapporteringen får man en omfattande översi kt över projektets totala kostnader och ev. intäkter för hela projektet.